Schriftelijke vragen Verver vs Schiedam

Rond februari 2014 zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad, in het presidium geïnformeerd over het feit dat ex-burgemeester Verver geen wachtgeld meer zou ontvangen. Dit omdat zij niet meer aan haar verplichtingen zou voldoen. Vervolgens werd enkele maanden later door Burgemeester Lamers op Look-TV deze uitspraak in het openbaar herhaald. Al snel bleek deze informatie onjuist was. Dit had tot gevolg dat er een rectificatie werd geplaatst, die zowel mevrouw Verver als de rechter veel te matig vonden. Progressief Schiedam heeft over de aanloop naar en de uitkomst van de rechtszaak de volgende vragen:

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat zowel het presidium als de inwoners van Schiedam verkeerd worden geïnformeerd, terwijl daar enkele maanden tussen zit?
2. Heeft er tijdens de tussenliggende maanden, een tussentijdse rapportage plaats gevonden betreffende het voldoen aan de verplichtingen van mevrouw Verver?
3. Heeft er een collegebesluit aan de beoogde sanctie ten grondslag gelegen?
Zo nee, waarom niet?
4. Kan een eerste sanctie ook gelijk het volledig stopzetten van het wachtgeld tot gevolg hebben?
Zo nee, hoe kan dit dan wel zo gecommuniceerd zijn?
5. Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat er foutieve informatie gedeeld wordt met het presidium, de raad en de inwoners van Schiedam?
6. Waarom is de rectificatie niet direct op de Homepage van www.schiedam.nl vindbaar?
7. Is er voldaan aan het vereiste lettertype/formaat?

John Maris
Progressief Schiedam