Statuten

Artikel 1, naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Vereniging Progressief Schiedam, hierna verder aan te duiden als de partij. Zij heeft haar zetel in de gemeente Schiedam.

Artikel 2, doelstelling en middelen

a. De partij stelt zich ten doel een politiek te bedrijven waar zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een sociale, duurzame samenleving.

b. De partij streeft dit doel na door deel te nemen aan de lokale politiek.

Artikel 3, lidmaatschap

a. Iedereen die in Nederland woont en iedere Nederlander die in het buitenland woont, zestien jaar of ouder is, het doel, de beginselen en de statuten van de vereniging onderschrijft, kan lid worden van de vereniging, mits als zodanig toegelaten door het bestuur van de partij.

b. Het lidmaatschap eindigt door:
– overlijden van het lid;
– opzegging door het lid;
– opzegging door het bestuur na een schorsing van drie (3) maanden.

c. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het lid:
– in strijd handelt met de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap;of
– door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel heeft geschaad.

d. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

e. Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen.

f. Het lidmaatschap van de partij is onverenigbaar met kandidaatstelling voor enige andere politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan indien de partij vertegenwoordigd is of deelneemt aan de verkiezingen voor dat vertegenwoordigend orgaan.

g. Het lidmaatschap van de partij is onverenigbaar met lidmaatschap van enig andere partij die op lokaal niveau actief is.

Artikel 4, partijorganisatie

a. Het bestuur van de partij wordt gekozen tijdens de ledenvergadering.

b. Minimaal één (1) maal per jaar vindt een ledenvergadering plaats.

c. De leden stellen het huishoudelijk reglement vast tijdens een ledenvergadering. In dit reglement dienen minimaal de volgende zaken te zijn vastgelegd:
– de wijze van kandidaatstelling voor bestuur en kandidaatstelling voor vertegenwoordigende organen;
– de wijze van stemming;
– de openbaarheid van vergaderingen, vergaderstukken en verkiezingen;
– dat besluiten, tenzij anders vermeld, worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
– dat alle ter vergadering aanwezige leden slechts één stem mogen uitbrengen en dat een aanwezig lid ter vergadering slechts één stem bij volmacht mag uitbrengen;
– de contributie van de leden.

Artikel 5, taken en bevoegdheden bestuur

a. Het bestuur van de partij bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders; voor het overige stelt het bestuur het aantal bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal.

b. De bestuurders worden door de ledenvergadering benoemd uit de leden.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering steeds in functie benoemd.
Indien er slechts twee bestuurders in functie zijn, kan één persoon zowel secretaris als penningmeester zijn. Wel moet dan op de eerstvolgende ledenvergadering als agendapunt opgenomen worden de voorziening in de vacature van bestuurder. Als het bestuur vindt dat daar reden voor is kan hij een bestuurder schorsen of ontslaan.  Het besluit daartoe kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen en niet dan nadat de betrokken bestuurder zich in de ledenvergadering heeft kunnen verantwoorden.

c. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen zodra hij dat wil, maar hij moet daarbij een redelijke opzegtermijn toepassen (en wel: drie maanden, behalve als dit van die bestuurder in redelijkheid niet kan worden verlangd).

d. Bestuurders hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren, maar kunnen terstond en onbeperkt opnieuw benoemd worden. Het bestuur kan een rooster vaststellen op grond waarvan elk jaar een of meer bestuurders aftreden.

e. Als de vereniging geen drie bestuurders meer heeft, maar wel twee, blijft het bestuur wettig samengesteld en volledig bevoegd, maar moet in de ontstane vacature(s) wel zo spoedig mogelijk voorzien worden. Blijft er nog maar één bestuurder over dan is deze slechts bevoegd om ontslag te nemen.

f. Bij vertegenwoordiging door een fractie van de partij in de gemeenteraad, neemt één (1) lid van de fractie deel in het bestuur. Dit fractielid wordt gekozen door de leden. Het fractielid kan zich laten vervangen door een ander lid van de fractie.

g. Het bestuur van de partij heeft de verantwoordelijkheid in algemene zin aan de partij leiding te geven en de verantwoordelijkheid aan de leden voor te leggen omtrent:
– voorstellen met betrekking van de begroting van de partij;
– de jaarrekening;
– voorstellen met betrekking tot reglementen;
– voorstellen met betrekking tot het politiek programma.

h. de partij wordt vertegenwoordigd door minimaal twee bestuursleden.

Artikel 6, geldmiddelen
a. het verenigingsjaar alsmede het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

b. De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
– contributie;
– donaties;
– erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
– legaten;
– schenkingen;
– subsidies van overheidswege; en
– alle andere baten.

c. Een financiële commissie is belast met het financiële toezicht op het bestuur. De ledenvergadering verleent aan de penningmeester, al of niet voorwaardelijk decharge van het gevoerde beheer. De ledenvergadering gaat hiertoe niet eerder over dan nadat de financiële commissie, aan wie het financiële toezicht op het bestuur is opgedragen, daarover heeft gerapporteerd.

Artikel 7, Ontbinding van de partij

a. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het totale aantal leden van de partij aanwezig is.

b. Bij ontbreken van het hiervoor gemelde quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de partij tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste veertien doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

c. Bij de oproeping tot de in de leden a en b van dit artikel bedoelde ledenvergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

d. Het voorstel tot ontbinding dient ten minste veertien dagen voor de ledenvergadering ter kennis van de leden te zijn gebracht.

e. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

f. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door de ledenvergadering aan te wijzen doel dat in overeenstemming is met het doel van de vereniging zelf.

g. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

h. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar berusten onder degene die door de vereffenaars daartoe is aangewezen.

Artikel 8, aansprakelijkheid

Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap van de vereniging, tenzij grove schuld dan wel nalatigheid van de vereniging aantoonbaar is.

Artikel 9, verplichtingen van de leden

a. Ieder lid is gebonden aan de statuten, aan de reglementen van de vereniging en ook aan de besluiten van de ledenvergadering en van het bestuur.

b. Ieder lid geeft aan het bestuur terstond schriftelijk kennis van elke wijziging in zijn situatie, verband houdende met een of meer vereisten die door de statuten nu of in de toekomst voor het lidmaatschap worden gesteld.

c. Bij reglement kan worden bepaald dat bij niet-nakoming van een of meer aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen een boete moet worden betaald en kunnen aan die niet-nakoming andere gevolgen worden verbonden.

d. Ieder lid betaalt een contributie.  De ledenvergadering bepaalt jaarlijks het bedrag daarvan.

Artikel 10, ledenvergaderingen

a. De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, en wel door toezending -ten minste acht dagen van tevoren- aan de leden van een schriftelijke uitnodiging.

b. Behalve de in artikel 4 bedoelde jaarvergadering zullen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt. Bovendien moet een ledenvergadering worden gehouden telkens als dat door stemgerechtigde leden schriftelijk en onder opgaaf van de in die vergadering te behandelen onderwerpen wordt verzocht. Zo’n verzoek is uitsluitend rechtsgeldig als het wordt gedaan door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is om in de ledenvergadering een/tiende gedeelte van de stemmen uit te brengen als in die vergadering alle niet-geschorste stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

c. Na ontvangst van een verzoek zoals in lid b van dit artikel bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze, waarop het bestuur de ledenvergadering bijeen moet roepen.

Artikel 11, slotbepaling

Waarin de statuten van de vereniging niet voorzien, besluit het bestuur.