Zorg voor ouderen en jongeren

ZORG voor jongeren en ouderen
Progressief Schiedam ziet Schiedam als een zorgzame stad. Een stad waarin de inwoners daar waar mogelijk elkaar steunen en voor elkaar zorgen. De vele bewonersinitiatieven en stichtingen die de stad kent zijn daar het levende en hoog gewaardeerde bewijs van. Progressief Schiedam heeft veel respect voor de vele mensen die zich op deze wijze inzetten voor hun medemens en hun stad. Tegelijkertijd doet het ons verdriet dat we met een landelijke overheid te maken hebben die zich altijd op de borst slaat met de mededeling dat de economie zo geweldig goed gaat, zelfs in coronatijd en dat die zelfde landelijke overheid zorg overhevelt naar de gemeente en daar op bezuinigt. De Nederlandse economie mag dan goed gaan, veel Nederlanders en Schiedammers merken daar niets van en zijn afhankelijk van giften en inzet van hun mede Schiedammers. Schiedam is een stad waar mensen ook armoede kennen.

Progressief Schiedam vindt dan ook dat het college bij de rijksoverheid moet blijven aandringen op een hoogte van uitkeringen die een acceptabele levensstandaard garanderen. Hiernaast wil Progressief Schiedam de mogelijkheden van het basisinkomen onderzoeken, en basisbanen garanderen. Een basisbaan kan hierbij ook een vaste baan zijn. Voldoende inkomen om van rond te komen heeft een positieve uitwerking op de gezondheid van Schiedammers. Dit verdient zich op andere vlakken terug.

De oprichting van het Schuldenlab is een goed initiatief. Dit moet dan ook proactief vanuit de gemeente ingezet worden. Ook moet dit blijvend geëvalueerd worden om de nodige aanscherping toe te passen waar nodig. De landelijke overheid heeft bedacht dat de oudere en kwetsbare zo lang mogelijk in zijn of haar eigen huis moet kunnen blijven wonen. Daar zij wij het op zich mee eens. Wij gunnen dat iedereen. De landelijke overheid heeft dat echter tot wet gemaakt en is vervolgens met oplossingen aan de achterkant begonnen in plaats van aan de voorkant. Ouderenvoorzieningen zoals de vroegere bejaardentehuizen zijn dichtgegaan en er is zwaar bezuinigd.

Progressief Schiedam wil samen met de ouder wordende aan de voorkant kijken wat nodig is. Zo moeten er voldoende woonvormen in Schiedam zijn waar ouderen desgewenst bij elkaar kunnen wonen om de zorg te kunnen organiseren. Liefst in de eigen omgeving, met en/of zonder professionele hulp. Dit kunnen particuliere initiatieven zijn maar Woonplus kan hier ook nadrukkelijk een rol in spelen. Dit moet niet alleen voor mensen met veel geld haalbaar kunnen zijn. Aan de andere kant moet het ook voor mensen die hier niet voor kiezen goed wonen zijn in Schiedam.

 • Gratis Openbaar Vervoer voor minima
 • Betere trottoirs. 
 • Levensbestendig wonen 
 • WOT’s beter toegankelijk ook buiten kantoortijden en niet alleen in wijkcentra
 • WOT’s beter  zichtbaar, ook via sociale media
 • WOT’s bieden dezelfde programma/activiteiten aan in heel Schiedam

De WOT kan meer regie nemen. Niet statisch vanuit een kantoor maar actief de wijk in. Zichtbaarheid is de eerste stap naar laagdrempeligheid. Hier moeten de medewerkers dan ook tijd en ruimte voor hebben. Niet alleen op het gebied van woonbehoeften maar op alle zorgbehoeften.

Begin hier vroegtijdig mee. Dus hoe wil je dat je leven er over bv 20 jaar uitziet en wat is er voor nodig om dat te bewerkstelligen ipv wat moet moet nu anders. Dan ben je te laat.

Voor de Jeugdzorg geldt hetzelfde wanneer het over financiering gaat. Ook hier heeft de landelijke overheid het ernstig af laten weten en jongeren tekort gedaan. De zorgbehoefte en niet het geld moet leidend zijn. Het kan niet dat jongeren met soms ernstige problematiek maanden op wachtlijsten moeten staan om zorg te krijgen. De schade aan het kind wordt hiermee vergroot in plaats van dat het kind geholpen wordt. Schiedam moet contracten met zorgbedrijven afsluiten waarbij wachtlijsten niet kunnen bestaan.

  • Vouchers voor jongeren die onder de armoedegrens leven,  te gebruiken voor bv computers en sporten
  • Woningen voor studenten die in omliggende gemeenten studeren [TU Delft, Erasmus, In Holland, Hogeschool Rotterdam]
  • Schoolzwemmen voor elke basisschoolleerling die nog geen zwemdiploma heeft.
  • Jongerenraad [middelbaar onderwijs] Dit kan natuurlijk ook door middel van moderne platforms.

Het breed gedragen gemeenteraadsinitiatief over geweld achter de voordeur heeft onder andere uitgewezen dat de samenwerking tussen alle partners rondom zorg veel beter moet. Professionals en bewonersinitiatieven hebben hier laten zien dit ook te willen en hebben elkaar hier leren kennen. Zij hebben gezien dat zij elkaar nodig hebben, dat zij zowel elkaars ogen en oren kunnen zijn maar ook elkaars expertise nodig hebben. De gemeente moet de smeerolie zijn tussen al deze organisaties en initiatieven. Faciliteren dat zij elkaar kunnen blijven ontmoeten en samen kunnen werken. De gemeenteraad heeft laten zien hoe dat kan. De gemeente moet deze ontmoetingen vasthouden en structureel maken. Of het nu gaat over huiselijk geweld of over armoede, over eenzaamheid of welke andere problematiek ook. Samen komen we het dichts bij passende oplossingen.

Een zorgzame samenleving kan je niet van bovenaf opleggen zoals het kabinet bedacht heeft. Deze moet groeien vanaf het begin. Veel geld van de gemeentelijke begroting gaat op aan zorg. De kunst is om een groot deel hiervan preventief in te zetten. Welzijn, stroomopwaarts, sport en cultuur, zorg, onderwijs, Alles komt samen aan de voorkant om aan de achterkant zo klein mogelijk te zijn.