Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Progressief Schiedam

1. Kandidaatstelling
Kandidaten voor het bestuur of een vertegenwoordigend orgaan dienen zich schriftelijk of per email één week voor aanvang de algemene ledenvergadering te melden bij het bestuur van de vereniging. Alleen leden kunnen zich kandidaat stellen.

2. Wijze van stemming
Stemming vindt bij wijze  van handopsteking plaats, tenzij gevraagd wordt om een schriftelijke stemming. Vanuit de leden, die aanwezig zijn bij ledenvergadering, wordt een kiescommissie gekozen die verantwoordelijk is voor het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitkomst. Besluiten, tenzij voorafgaand aan de stemming anders vermeld, worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle ter vergadering aanwezige leden mogen slechts één stem en één stem bij volmacht uitbrengen.

3. De openbaarheid van vergaderingen, vergaderstukken en verkiezingen
Vergaderingen, vergaderstukken en verkiezingen zijn openbaar, tenzij anders besloten door het bestuur.

4. Contributie
De contributie voor lidmaatschap is vrijwillig.

5. Afdracht
Leden van de vereniging die deel uitmaken van de gemeenteraad of het college dragen 10% van de inkomsten af die verkregen worden door het uitoefenen van
hun functie in de gemeenteraad of het college.

6. Commissies
De leden kunnen tijdens een ledenvergadering commissies samenstellen. In deze commissies kunnen leden en niet-leden deelnemen.

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 14 juli 2009.