Mobiliteit

Mobiliteit

Schiedam maakt deel uit van de grote metropool Rotterdam-Rijnmond. Er komen steeds meer mensen in Schiedam wonen. Het  kleine stukje Nederland dat Schiedam is wordt daarmee steeds dichter bevolkt en dat geeft uitdagingen. Het is om die reden essentieel dat de interne- en externe mobiliteit van Schiedam top geregeld is! Maar mobiliteit is geen doel voor Progressief Schiedam maar een middel. Schiedam moet bovenal een stad zijn om in te wonen, te leven en te werken. Om dit optimaal te kunnen moet de stad ook mobiel zijn. Dit is de reden dat Progressief Schiedam zich volmondig achter de in november 2020 vastgestelde mobiliteitsvisie schaarde. Om goed te kunnen wonen en leven moeten we ook aan de slag met de fysieke beperkingen die de stad nu eenmaal kent. 

Wij willen dit bereiken door hierin te investeren. Zodat we op zowel de korte- als op de lange termijn verbeteringen kunnen verwezenlijken. Ook in de toekomst moet Schiedam een stad zijn waarin je je gemakkelijk kunt bewegen. Hierbij horen dan ook de nodige bij de mobiliteitsvisie horende uitvoeringsplannen. Alleen al omdat de stad mobiel maar vooral ook leefbaar moet blijven. 

Er zijn visies en plannen om de mobiliteit gaande te houden, maar de mobiliteitsvisie hangt ook direct samen met de economische visie, de woningbouw visie en de groenvisie. Zonder uitvoering te geven aan de mobiliteitsvisie stagneren ook dan uitvoeringsplannen op de andere visies. Wanneer het uitvoerings deel van een visie niet goed loopt dan heeft dit direct consequenties voor de andere. En Schiedam wil en moet vooruit om niet vast te lopen in haar ontwikkeling. Schiedam wil en moet vooruit om geen verkeersinfarct-stad te worden met alle economische gevolgen van dien. Schiedam wil en moet vooruit om de nodige woningen bij te kunnen bouwen zodat Schiedammers waaronder jongeren in de stad kunnen blijven wonen en de stad toch niet verder vastloopt. Schiedam wil en moet vooruit om ook een groene leefbare klimaatadaptieve stad te worden om schiedammers tegen hittestress en wateroverlast te beschermen.

Progressief Schiedam wil de auto niet helemaal de stad uit bannen maar van ons mogen er veel meer fiets- en wandelstraten komen waar de auto te gast is in plaats van dominant. De doorgaande wegen door de hele stad, waaronder de Zwaluwlaan, kunnen getransformeerd worden naar 30 km gebieden. Fietsers, scootmobielen en voetgangers moeten veel meer voorrang krijgen, bijvoorbeeld bij de stoplichten. Zeker bij regenachtig weer.

Het gereguleerd parkeren mag in heel Schiedam ingevoerd worden om hiermee voortvarend de hele stad mobieler te maken. Gereguleerd, of betaald parkeren, heeft in verschillende wijken in Schiedam tot goede oplossingen geleid. Dat kan dus ook op meer plaatsen. Iedereen mag net zoveel auto’s hebben als hij wil, maar als er meer auto’s in een straat zijn dan woningen en parkeerplaatsen dan past dat eenvoudigweg niet op die plek. Zeker niet als daar ook nog eens veel bedrijfsbusjes tussen staan. Met het geld dat gereguleerd parkeren oplevert kunnen bv veilige parkeervoorzieningen aan de stadsranden aangelegd worden. Het is wel van belang dat de Schiedammers in dit proces worden meegenomen.

Schiedam is een stad met een prachtige binnenstad, Progressief Schiedam wil deze binnenstad koesteren en om die reden dit gebied nog meer autoluw maken. Wij willen investeren in het vergemakkelijken van het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer, deel vervoer en natuurlijk de `benenwagen`. De fiets wordt binnen de stad vervoersmiddel nummer één. En om dat te bereiken, willen wij fors investeren in voorzieningen voor de fietser en voetgangers.

Denk hierbij aan: 

 • De aanleg van ‘slimme fietspaden’, waarbij de verlichting geregeld wordt op het moment dat de fietser passeert. Dit zorgt voor voor energiewinst en voor veilige situaties bij kruispunten met autowegen
 • Fietssnelwegen met groene golf, waarbij fietsen in de spitsuren een echte tijdwinst oplevert
 • Fietspaden met zonnecellen om energie op te wekken. Deze energie zal vervolgens worden gebruikt voor overige mobiliteitsdoeleinden
 • Veilige locaties om uw fiets te parkeren
 • Fietsstraten (waar de auto te gast is)
 • Ontmoedigen van autogebruik in de stad en stimuleren van fietsgebruik:
  • Stallingsvoorzieningen
  • Regensensoren bij stoplichten
  • Betere en bredere fietspaden
  • Fietssnelwegen
  • Vaker voorrang voor fietsers (en voetgangers en scootmobielen)
 • Speelstraten
 • Voorrang voor fietsers en voetgangers t.o.v. de auto.
 • Samen met het bedrijfsleven een Schiedamse proeftuin voor fietsinnovatie creëren.
 • Lokaal betaald parkeren
 • Parkeerplaats buiten de wijk voor bedrijfswagens
 • Gratis OV voor minima

Het openbaar vervoer vormt een belangrijk onderdeel in de bereikbaarheidsketen van Schiedam. Wij vinden dan ook dat dit breed moet worden ingezet. Met name tijdens de spitsuren. Daarnaast is het belangrijk dat iedere Schiedammer op een veilige manier gebruik kan maken van het OV. Wij willen dan ook een hogere intensiteit op de preventieve aanpak van onder andere de handhaving bij het OV.
Ook voor mensen die buiten Schiedam werken of Schiedam willen bezoeken is het belangrijk dat dit op een goede manier mogelijk is. Om dit allemaal te bereiken is er een goede samenwerking nodig met de vervoersmaatschappijen die in Schiedam actief zijn.

 • Schiedams slaat stevig met de vuist op tafel in de metropoolregio ten aanzien van de steeds verdere verschraling van het openbaar vervoer. Daarnaast moet openbaar vervoer betaalbaar worden om concurrerend te kunnen zijn.

De auto blijft een belangrijk vervoersmiddel. Als die dan toch gebruikt moet worden, vinden wij 30 kilometer per uur snel genoeg in de stad. Snel de stad uit betekent vooral een goede doorstroming en niet persé veel kilometers per uur. Om klaar te zijn voor de nabije toekomst willen wij versneld  investeren in de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op dit moment loopt Schiedam hier in achter op overige gemeenten en dat moet echt anders.
Ook bij de aanleg van nieuwe wegen is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid van de bestuurder en voor de omgeving. Om dit te bereiken willen wij gebruik maken van effectieve en efficiënte Led Verlichting in het wegdek. 

Iedere dag staan veel Schiedammers met hun auto in de file. Wij willen dan ook dat de ontsluiting naar Schiedam-Noord wordt verbeterd. Dit willen wij deels bereiken door de hierboven genoemde punten bij fiets en OV, maar ook willen wij indien nodig meer wegcapaciteit creëren bij de wegen die naar Schiedam-Noord leiden. Tevens vinden wij dat de uitgangspunten uit de mobiliteitsvisie ook voor Schiedam Noord moeten gaan gelden zodat ook Schiedam Noord hier optimaal van kan profiteren.

Verder willen wij dat de gemeente zich proactief inzet om deel te nemen aan projecten met als doel de filedruk te verminderen. Dit in samenwerking met omliggende gemeenten, Rijkswaterstaat, overige overheden en de private sector. Wij zien de auto ook in deze tijd nog als een belangrijk vervoersmiddel, maar ook richting de toekomst zal het dat nog zijn. Juist daarom is het zo belangrijk om hier nu al op de juiste manier in te investeren zoals in meer deelvervoer. 

Meerdere onderzoeken hebben  aangetoond dat de  Randstad  een groot mobiliteitsprobleem heeft. Juist daarom is het zo belangrijk om nu te handelen en investeringen te doen, voordat het te laat is. Het is zeer belangrijk dat Schiedam op een effectieve, efficiënte en veilige manier te bereiken is en blijft. Ook in de toekomst, zodat Schiedam een mooie stad blijft om te wonen, te werken en te recreëren.