Duurzaamheid

Duurzaamheid is en blijft de grootste uitdaging voor de komende jaren. Wereldwijd speelt er klimaatverandering, uitstoot van CO2, PFAS, stikstof en een toenemende schaarste van grondstoffen. Nederland zal op basis van de Europese “Green deal” naar een andere economie toe moeten groeien.

Daar gaan we in Schiedam alles van merken. We kunnen niet wachten tot we met de gevolgen worden geconfronteerd, maar moeten daar nu al actie op ondernemen. Progressief-Schiedam is er trots op er voor gezorgd te hebben dat het duurzaamheid in het vorige coalitieakkoord (2018-2022) als fundament onder al het beleid is opgenomen. Het klimaatbeleidsplan dat onder onze wethouder tot stand is gekomen legt de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid bij alle beleidsterreinen. Daar heeft Progressief Schiedam lang voor gestreden en wij zijn er trots op, dat onze college-deelname ertoe heeft geleid dat er zo prominent is ingezet op duurzaamheid.

Bij duurzaamheid gaat het over onderwerpen als CO2-uitstoot, duurzame stroomopwekking, klimaatneutrale woningen, geluidsvervuiling, klimaatadaptatie maar ook over terugdringen van uitlaatgassen om de luchtkwaliteit op een beter niveau te krijgen. Maar het is nog meer dan dat. Het welzijn van Schiedammers moet centraal staan. Fossiele energie wordt steeds duurder. Om energie-armoede onder huurders en woningeigenaren te voorkomen, moet de energietransitie naar duurzame bronnen en warmtenetten worden versneld. Duurzaamheid raakt niet alleen onze planeet, maar ook onze portemonnee, ons welzijn en onze toekomst. Al met al dus essentieel dat duurzaamheid het fundament voor al het gemeentelijk beleid blijft, waarbij van theorie naar praktische uitvoering gegaan moet worden.

De afgelopen jaren zijn er verschillende rechterlijke uitspraken gedaan waarbij de overheid is veroordeeld tot het terugdringen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De overheid is niet alleen de regering in Den Haag, dat zijn ook alle gemeentelijke en provinciale overheden. Dus ook Schiedam is veroordeeld door de rechter. Daar moeten wij dan ook naar handelen. Progressief Schiedam zal elk college hieraan blijven herinneren en zal inzetten op versnelde afname van CO2-uitstoot en het verbeteren van de lucht- en grondkwaliteit. 

Ook het bedrijfsleven is meerdere malen door rechters op de vingers getikt. Ook zij moeten meer doen om te vergroenen. Ook in Schiedam willen wij vergroening van het bedrijfsleven.

Dat betekent concreet:

  • Meer inzet op goed openbaar vervoer
  • Stimuleren van circulaire economie
  • Milieuverantwoord en natuurinclusief bouwen
  • Verdere aansluiting Schiedamse woningen op het warmtenet, dat steeds verder verduurzaamt
  • Verdere inzet op een klimaatbestendig Schiedam door meer groen en betere waterbergingen

Zwerfvuil & Plastic afval
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval al redelijk afgenomen in Schiedam. Het was Progressief Schiedam die mede voor Europese wetgeving zorgde door een verbod op gratis plastic tasjes in Schiedam. Het statiegeld op petflessen is al een verbetering. Maar het kan altijd beter! Progressief Schiedam wil dat de gemeente Schiedam zich hard maakt voor verpakkingsvrije verkoop in supermarkten en andere winkels. Als er een verpakking is moet de klant deze in de winkel achter kunnen laten. De verpakker wordt hiermee verantwoordelijk voor het afvoeren van de verpakking in plaats van de consument.  Progressief Schiedam wil dat de gemeente samen met inwoners gaat bedenken hoe het zwerfafval probleem te lijf te gaan. Te denken valt aan wekelijkse “opruim-uurtjes”, het daadwerkelijk verwijderen van bijplaatsingen bij de containers, inwoners wijzen op hun verplichtingen en andere preventieve maatregelen.