Zomernota 2009

Voorzitter,

In het raadsvoorstel dat nu voorligt wordt gemeld dat er geen door de raad vastgestelde voorjaarsbrief ten grondslag ligt aan de zomernota. Dat klopt zoals we weten, een meerderheid van de raad heeft immers besloten de voorjaarsbrief niet te behandelen in een raadsvergadering.

Toch is er één fractievoorzitter die een brief aan het college heeft doen toekomen met de visie van die fractie op de voorjaarsbrief. Deze fractie wilde zich de kans niet laten ontnemen om het college te voeden voor deze zomernota. We kunnen dan ook stellen dat er input gegeven is.

Zoals u weet ben ik (toen nog namens de SP) die fractievoorzitter.

In de reactie op de voorjaarsbrief gaven we al aan ons zorgen te maken over de financiële situatie van Schiedam. Een situatie die deels is toe te schrijven aan het slechte economische tij en deels aan de problemen met de Schiedamse grondexploitaties. Als het gaat om de grondexploitaties weten we nu hoe ernstig het is. Dat zagen we allen toen al aankomen.

Er is sprake van een groot spanningsveld tussen wensen en financiële mogelijkheden. Dat is misschien niet prettig, maar het is goed te weten waar we aan toe zijn. Jammer genoeg is er van de kant van het Rijk nog geen duidelijkheid over een aantal belangrijke zaken, zoals de voortzetting van het Grotestedenbeleid.

Op basis van de nu bekende informatie kan toch al gezegd worden dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Kiezen we voor nieuwe zaken en gaan we snijden in staand beleid, of houden we het staande beleid overeind en beginnen we niet aan nieuw dingen. Het zal uiteindelijk ongetwijfeld een middenweg worden. Op basis van deze zomernota zullen we als gemeenteraad gezamenlijk, én samen met het college, aan de slag moeten om die middenweg te vinden. Een middenweg die we uiteindelijk in november in de begroting zullen vastleggen.

In de zomernota wordt al gesproken over ombuigingsoperaties. Een mooi woord maar laten we geen verstoppertje spelen en gewoon zeggen wat er bedoeld wordt.

Bezuinigen.

Politiek gezien is het woord bezuinigen misschien niet zo tactisch, maar een ding is duidelijk. Wanneer we minder geld te besteden hebben dan in voorgaande jaren, zal er ergens minder uitgegeven moeten worden.

Voorzitter, laat het helder zijn. Zoals dat geldt dat voor ieders huishoudboekje, zo geldt dat ook voor het huishoudboekje van de gemeente: “We kunnen nooit meer geld uitgeven dan er binnen komt”. Daarbij moeten we er ook nog voor zorgen dat ons spaarbankboekje – de algemene reserve, het weerstandsvermogen – op orde komt.

Een zware verantwoordelijkheid voor het college en deze raad.

Voorzitter,  de afgelopen drie jaar hebben college en raad een beleid gevoerd waarbij er veel extra geïnvesteerd is in de stad. Juist in economisch moeilijke tijden is het belangrijk om te blijven investeren in de stad. Dat betekend in de optiek van mijn fractie dat we moeten blijven investeren in een schone, hele en veilige stad. Schoon, heel en veilig zijn de thema’s die bij inwoners van de stad primair het gevoel beïnvloeden wat zij hebben over hun stad, hun woonomgeving. Investeren in de stad en woonomgeving betekend investeren in mensen. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Juist nu is het belangrijk om schoon, heel en veilig hoog in het vaandel te houden.

Voorzitter, investeren in mensen doe je niet alleen door te investeren in de woonomgeving. Ook het in de afgelopen jaren verbeterde sociale en sociaal-economische beleid van de gemeente verdient voortzetting.
Zo moet het armoedebeleid wat ons betreft overeind blijven. Juist nu.

De groep mensen die noodgedwongen een beroep zal doen op de overheid zal ongetwijfeld groeien in de komende tijd. Daar moeten we rekening mee houden en we zullen ons samen met het bedrijfsleven moeten inzetten om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen, of als ze hun baan verliezen dat ze lang aan de kant blijven staan.

Als het gaat om mensen, voorzitter, gaat het niet alleen om werk, maar ook om gezondheid en daarmee samenhangend de besteding van de vrije tijd.

We moeten blijven investeren in sport.

Sport is voor velen in Schiedam een belangrijk onderdeel van hun leven. Het heeft een positieve invloed op de sociale en fysieke ontwikkeling van mensen. Let wel voorzitter, ik spreek dan over de breedtesport. Het is aan de gemeente om voorzieningen als binnen- en buitensportaccommodaties naar een goed breedtesport-niveau te brengen. De grote onderhoudsachterstanden, moeten met het meerjarenplan weggewerkt worden, net zo als het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte.

Wanneer een vereniging topsport wil gaan bedrijven mag dat natuurlijk, maar daar is de vereniging dan zelf verantwoordelijk voor. Het naar Schiedam halen van een professionele voetbalvereniging zoals in de media naar voren is gebracht, is wat mijn fractie betreft geen optie.

Voorzitter, evenals in onze brief over de voorjaarsbrief vragen wij wederom aandacht voor de honden en hun eigenaren in Schiedam. Er is inmiddels door het college een evaluatie van het hondenbeleid vastgesteld. Voor op basis daarvan nieuw hondenbeleid kan worden vastgesteld, is duidelijkheid nodig over de beschikbare financiën. Als we nu het voorstel van het college volgen, komt die duidelijkheid er pas bij de vaststelling van de begroting, zo blijkt uit de zomernota. We kunnen ook nu al duidelijkheid geven, zodat er nu al samen met de stad gewerkt kan worden aan nieuw hondenbeleid. Al eerder heeft de raad zich middels verschillende moties uitgelaten over honden en hondenbeleid, laten we die aangenomen moties nu bekrachtigen en aan de slag gaan met het aanpakken van de problemen.

Voorzitter, toch zal er kritisch naar alle gemeentelijke uitgaven gekeken moeten worden.

Zo zullen alle subsidies die de gemeente verleend onder de loep genomen moeten worden. Het kan wat ons betreft bijvoorbeeld niet zo zijn dat de gemeente een instelling of instantie subsidieert, die tegelijkertijd door het ontplooien van commerciële activiteiten zichzelf zou kunnen bedruipen. Of die door de gemeentelijke subsidie zich bij het ontplooien van commerciële activiteiten kan veroorloven om onder de marktprijs te opereren. Laten we niet wachten op het door de Eerste Kamer vaststellen van de wet Markt en Overheid, maar nu al aan de slag gaan met een onderzoek naar de gemeentelijke subsidies.

Voorzitter, op het terrein van externe inhuur valt ons inziens ook veel te halen. Met de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt moet het heel wat minder moeite kosten om op een aantal voor de gemeente belangrijke beleidsterreinen de ingehuurde externen te vervangen door vaste krachten.

Voorzitter, bij de verbouwing van en in gemeentelijke gebouwen moeten we kritisch kijken naar wat echt nodig is en wat nog best eventjes kan wachten.

Als de gemeente met trots nieuw beleid presenteert, voorzitter, dan hoeft dat wat mij betreft niet altijd met van het glossy papier spattende kleuren te zijn. Dat kan ook functioneel en zakelijk. Op die manier besparen we ook. Weliswaar een klein beetje, maar gaat het gezegde alle beetjes helpen hier niet ook op?

Zomaar vier punten, voorzitter, waar met een beetje kritische blik binnen het gemeentelijk apparaat toch wel het een en ander te halen moet zijn. Kleine stapjes die maken dat de gemeente efficiënter en effectiever te werk kan gaan. Kleine stapjes die helpen om de begroting in november sluitend te krijgen.

Voorzitter, over het algemeen stelt mijn fractie, dat we – met inachtneming van de financiële kaders – het voorgenomen en overeengekomen beleid moeten voortzetten. Op het gebied van schoon, heel en veilig, maar vooral ook op sociaal gebied. Later we er in deze tijd vooral over waken dat zij die het minst hebben niet het meest de dupe worden van de door banken en zichzelf verrijkende individuen veroorzaakte economische teloorgang.

Laten we dan ook uiterst terughoudend en zeer zorgvuldig zijn in het maken van een afweging met betrekking tot de verhoging van de gemeentelijke belastingen.