Schriftelijke vragen werkzaamheden bij fa. Huisman

Geacht College,

Op 14 maart 2011 heeft u een brief ontvangen van Milieudefensie Schiedam aangaande de bouw-
vergunning voor de firma Huisman. In deze brief zijn enkele constateringen weergegeven over het
(deels) heien zonder bouwvergunning.

PS is nieuwsgierig naar de antwoorden op de in de brief gestelde vragen.
Voor de volledigheid zullen wij deze vragen herhalen:

Waarom wordt de milieuvergunning als voldongen feit gezien terwijl er nog een bezwaarschrift liep?

Is er actie is ondernomen tegen Huisman voor het buiten de vergunning om heien?
Zo ja, welke?
Zo nee, wat is daar de reden toe?

Heeft het indienen van bezwaarschrift nog zin als de palen al geslagen zijn?
Is dit geen mosterd na de maaltijd?

Welk persoonlijk belang is voor wethouder Hekman van toepassing waardoor het onderwerp is
overgedragen aan wethouder Mostert?

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam