Schriftelijke vragen inzake vd Tempel

Aan College van Burgemeester en wethouders Schiedam

Schiedam 9 april 2011

Geacht College,

Op 9 april werd het volgende artikel gepubliceerd in het Algemeen Dagblad:

“Schiedamse burgemeester beschuldigd van machtsmisbruik
Van den Tempel krijgt nauwelijks nog opdrachten van de gemeente sinds het bedrijf in 2008 een conflict kreeg met burgemeester Wilma Verver. Volgens ambtenaren misbruikt de burgemeester haar macht om een privéruzie te beslechten.

Dat meldt AD/Waterweg vandaag na een serie vertrouwelijke gesprekken te hebben gevoerd met Schiedamse ambtenaren, ex-bestuurders en andere betrokkenen.

Burgemeester Verver ontkent dat Van den Tempel wordt geboycot. Dat het bedrijf minder klussen doet voor de gemeente is volgens haar het gevolg van verscherpte aanbestedingsregels. “Tegenwoordig wordt bij aanbestedingen naar prijs en kwaliteit gekeken. Daarop wordt de klus gegund. Onze manier van aanbesteden is helemaal in orde bevonden in een rechtmatigheidscontrole.”

Clustermanagers, afdelingshoofden en teamleiders is te kennen gegeven dat de samenwerking van de gemeente met aannemer Van Den Tempel Bouw & Ontwikkeling op een laag pitje moet komen. Dat blijkt ook uit e-mails die door het AD zijn ingezien.”

PS heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen:

-1- Klopt het dat vd Tempel sinds enkele jaren duidelijk minder opdrachten van de gemeente heeft gekregen?

Zo ja, om welke reden(en) is dat?

-2- Er wordt in het artikel gesproken over de prijs en de kwaliteit en dat daar “tegenwoordig” naar gekeken wordt. Sinds
wanneer wordt er naar “prijs en kwaliteit“ gekeken bij aanbesteding en wat waren de criteria voor die tijd?

-3- Zijn er aanwijzingen dat de kwaliteit die bij gemeentelijke projecten wordt geleverd, door vd Tempel minder is dan
van andere aannemers of zijn er aanwijzingen dat sinds enkele jaren de kwaliteit van, het door vd Tempel geleverde,
is afgenomen?

-4- Het AD claimt dat de journalist emails heeft ingezien waaruit blijkt dat de samenwerking tussen de gemeente en vd
Tempel op een laag pitje moet worden gezet. Is het college op de hoogte van deze emails?

Zo ja, wie heeft opdracht gegeven deze emails te verspreiden?

Zo nee, zal het college onderzoek doen naar deze emails en naar de ambtenaren die deze emails aan de betreffende
journalist hebben voorgelegd?

-5- Bent u het met PS eens dat dit soort berichten schadelijk kunnen zijn voor het vertrouwen in het stadsbestuur en dat
dit zo goed als mogelijk dient te worden uitgezocht?

Zo ja, hoe en op welke termijn zal dit gebeuren?

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam