Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen

De fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks constateren dat in deze raadsperiode zeer regelmatig gebruik wordt gemaakt van het recht op vragenstellen door fracties / raadsleden. Er lijkt een flinke toename te zijn van zowel het aantal vragen in de technische vragenronde voorafgaand aan de commissievergaderingen als van het aantal schriftelijke vragen.

Het stellen van vragen is een belangrijk instrument van de raad om zijn controlerende rol te vervullen. Daar mag in optiek van Progressief Schiedam en GroenLinks geen drempel op staan.

Echter de behandeling van vragen kost ook ambtelijke capaciteit en dus geld. Ter illustratie, op verzoek van de Tweede Kamer is in 2011 uitgezocht wat het behandelen van Kamervragen in euro’s uitgedrukt koste. Dit was toen gemiddeld €3750, – per vraag.

Gegeven het budgetrecht van de Gemeenteraad, en de gezamenlijke plicht om ook regelmatig kritisch naar onze eigen werkwijzen te kijken, zou het volgens de fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks nuttig zijn als ook voor raadsvragen zo’n inschatting gemaakt kan worden, al was het maar om als fracties de inzet van dit instrument vollediger te kunnen overwegen.

De fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks stellen hierom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Wat kost in Schiedam gemiddeld genomen de behandeling van een schriftelijke technische vraag? (Ofwel, met welke kosten hebben wij de gemeentelijke belastingbetaler opgezadeld door deze vraag te stellen?)
  2. Wij zijn benieuwd of onze bevinding dat er meer vragen gesteld worden klopt met de werkelijkheid. Hoeveel schriftelijke vragen zijn er gesteld vanaf het aantreden van deze raad tot aan het zomerreces van 2019? (Graag onderverdeeld in technische vragen en schriftelijke vragen)
  3. En ter vergelijking: Hoeveel vragen zijn er gesteld in de raadsperiode 2014-2018 over dezelfde periode van aantreden 2014 tot zomerreces 2015? En hoeveel vragen over de hele raadsperiode 2014-2018?
  4. Hoe gaan andere gemeenten om met toenemende aantallen schriftelijke vragen, en kunnen wij daar in Schiedam wellicht ook van leren?