Schaliegas op de politieke agenda

Progressief Schiedam en GroenLinks hebben voor de gemeenteraadsvergadering van 5 juni de winning van schaliegas op de agenda gezet. Minister Kamp is verleden jaar door vele gemeenten, fracties, organisaties, stichtingen, belanghebbenden en andere burgers terechtgewezen en heeft de proefboringen in de koelkast gezet. Dat was de reden dat GroenLinks Schiedam het toentertijd niet meer nodig achtte nog iets toe te voegen aan het debat. Recente uitspraken van de minister wijzen er echter op dat de koelkast weer geopend is. Kamp wil de winning niet per definitie van de hand wijzen, maar een open dialoog aangaan. Om die reden hebben wij schaliegas ook in Schiedam op de agenda gezet.
In Den Haag wordt momenteel gewerkt aan een “Structuurvisie Schaliegas” – een plan dat aangeeft waar mogelijk schaliegasboringen kunnen plaatsvinden. Voor dergelijke plannen moet ook altijd een milieu-effectrapportage opgesteld worden. In een goed onderbouwd en breed gedragen milieu-effectrapportage komen ook de gevolgen voor grondwater, ecologie, seismologische effecten en mogelijke alternatieven aan bod. In de rapportage zoals die nu wordt opgebouwd lijkt dit niet aan de orde te zijn: het lijkt er niet om te gaan óf er naar schaliegas geboord kan worden maar wel wáár. In een open dialoog moet natuurlijk die of-vraag eerst beantwoord worden.
Natuurlijk heeft GroenLinks zelf een inhoudelijk oordeel over boringen naar schaliegas en willen we het liefst zoals in andere gemeenten onszelf “schaliegasvrij” verklaren. Maar we realiseren ons ook dat dat slechts een symbolisch statement is. Een open dialoog, zoals Kamp die wil, heeft niets aan vooringenomen standpunten. Dat geldt voor GroenLinks en Progressief Schiedam, maar dat geldt natuurlijk ook voor minister Kamp. Het is dan ook de taak van Schiedam en de rest van Nederland om suggesties te leveren zodat de door Kamp gewenste dialoog wel gevoed wordt met voldoende input en er dus op basis van feiten gekozen kan worden voor betere en duurzame alternatieven.
De vraag die GroenLinks en Progressief Schiedam hebben gesteld is dus simpel: we willen graag dat de wethouders namens Schiedam een zienswijze opstelt voor de milieu-effectrapportage. In die zienswijze zouden we graag aandacht hebben voor de gevolgen voor grondwater, de gevolgen voor het milieu en seismologische effecten. Tevens dienen alternatieven te worden onderzocht. Als er flink geïnvesteerd gaat worden in het ontginnen van eindige en fossiele brandstoffen, dan is het raadzaam om te overwegen of die investeringen niet meer opleveren als ze in duurzame bronnen worden gedaan. Wethouder van Aaken heeft toegezegd om voor de eerstvolgende commissievergadering (op 30 juni) te komen met een notitie over schaliegasboringen. Indien daar aanleiding voor is, bevat die notitie een concept-zienswijze. GroenLinks en Progressief Schiedam gaan ervan uit dat die aanleiding er is, en gaan in de commissievergadering van 30 juni graag de door minister Kamp gewenste open dialoog aan met de rest van de raad.