Ontwikkelvisie sportparken

De CDA Minister van rentmeesterschap heeft besloten een weg aan te leggen door een dicht bevolkt gebied en tevens door een natuurgebied. Ik heb de match met rentmeesterschap nog niet kunnen maken.
Vervolgens wordt gekeken naar mogelijkheden van het tunneldak voor Schiedam. Op zich nog begrijpelijk. PS blijft van mening dat het verloren gegane groen vervangen moet worden door ander groen. Echt groen dan wel natuurlijk, en geen kunstgroen. Een wandel en struinpark park op het tunneldak vindt PS de beste oplossing.
Deze raad heeft echter bij meerderheid anders besloten. Er moet sport op het dak komen. Nog eerder heeft deze raad een plan aangenomen tot het werken naar twee hoogwaardige sportparken, Thurlede en Harga. In dit nieuwe plan gaan we van 4 naar… jawel 4 sportparken. Ik tel ook het hondensportpark mee. Blijft vreemd en staat haaks tegenover het eerder genomen raadsbesluit. We heben die 4 ook helemaal niet nodig. PS heeft al eerder laten zien dat alles op twee sportparken past. Wanneer dit plan gerealiseerd wordt, zal wat betref PS het verlorengegane groen in Schiedam gecompenseerd moeten worden. Ook zullen omwonenden geen overlast mogen ondervinden. Kan het college dat garanderen?

Dit plan gaat niet alleen over sport. Was het maar waar. Met dit plan nemen we een beslissing over een belangrijk deel van de stad. Een belangrijk groen deel van de stad. Utopische plannen om groen te grabbel te gooien aan de bouwdrift van dit college. Termen als “kansen voor de stad” en “groen naar de stad brengen” zijn misleidend. Kansen voor de stad, waar op andere bouwlocaties niet over gerept wordt, en in de praktijk gaat de stad gaat het groen in, in plaats van andersom
Natuurlijk is er voor het upgrade van de sport geld nodig. Geld dat schaars is. De gekozen wijze is echter niet die van PS.

PS is tegen sport op het tunneldak, dat mag helder zijn. Maar laten eens aannemen dat wij zouden overwegen in te stemmen met dat plan. Dan nog is er geen relatie met bebouwing van Thurlede. Dan nog hoeft niet heel Harga ook de schop. De plaatjes van het college zien leuk leuk uit, maar voorzitter; de huidige realiteit is ook niet slecht. Kijk eens naar een complex als Excelsior 20 op Thurlede of Hermes dws op Harga. Dat zijn prima, toekomstbestendige sportaccommodaties en het zou kapitaalvernietiging zijn wanneer deze plannen doorgaan. PS is van meet af aan tegen bebouwing van Thurlede geweest en is blij in de krant te lezen dat zij de PvdA aan haar zijde heeft. PS dient een motie in tegen bebouwing van Thurlede, de verplaatsing van een halve volkstuinvereniging, en voor noodzakelijke upgrading van de sportcomplexen.Voor wat betreft Harga stelt PS: behouden wat goed is. En voorzitter in het geheel genomen: geen bouw in de groene long!!