Zomernota 2012

Voorzitter,
Deze Zomernota kent een aantal uitgangspunten waar PS zich best in kan vinden; een sluitende begroting, blijven investeren, en het versterken van de reservepositie zijn zaken waar PS al enkele jaren om vraagt. Het is echter jammer dat het versterken van de reserve op dit moment moet plaatsvinden. Sparen doe je bij voorkeur in financieel goede tijden, om een financiële buffer te hebben in financieel slechtere tijden. Dit hebben voorgaande colleges en de raad, nagelaten of hebben zulke tekorten veroorzaakt dat het niet mogelijk was, waardoor er nu in tijden van bezuinigingen ook nog aan de reserve gewerkt moet worden. Dat, voorzitter is een trieste constatering.

Voorzitter,
Deze Zomernota rust op drie pijlers:
-Maatwerk in het sociale domein.
-Benutten van kansen voor stedelijke ontwikkeling.
-Schiedam positioneren als de historische binnenstad van het Rijnmondgebied.

Sociale domein:
Maatwerk in het sociale domein is eigenlijk niets meer of minder dan het doorvoeren van de rijksbezuinigingen binnen dat sociale domein. Schiedam heeft daar niet zo veel in te kiezen, behalve dat het geld dat er nog wel voor binnenkomt ook daadwerkelijk dáár wordt uit gegeven waar het voor bestemd is. Een half miljoen schrappen in het kader van efficiëntie zal niet zonder gevolgen zijn. Zij die afhankelijk zijn van het sociale domein, krijgen al genoeg voor hun kiezen in deze crisistijd. Kan het college hierop beschouwen?

Het sociale domein moet omgevormd worden. Er zal in toenemende mate een beroep gedaan worden op de Schiedammer zelf, vrijwilligers waar al van allekanten aan getrokken wordt! Het college stelt, dat er een verandering in denken moet plaatsvinden. Dat klinkt eenvoudig, maar wat er echt dient plaats te vinden is een algehele cultuurverandering in de Nederlandse- en daarmee ook in de Schiedamse samenleving. Volgens vakliteratuur is voor een cultuurverandering in een middelgroot bedrijf al 3 tot 5 jaar nodig. Wat verwacht het college voor een cultuurverandering van de hele samenleving en hoe denkt het college die te gaan stimuleren?
Bij de vorige begroting was het PS die als eerste voorstelde het jongerencentrum in Noord niet te bouwen. Wij zijn er blij mee dat het college dit voorstel nu overneemt. Jongeren willen vooral zaken geregeld zien in hun eigen wijk of buurt. PS ziet uit naar de planvorming en uitwerking. Natuurlijk niet allen bij deze doelgroep, maar ook andere onderwerpen en doelgroepen binnen het sociale domein waar op gekort wordt, en waar wel een alternatief voor moet ontstaan.
A4

Voorzitter, de komst van de A4 heeft de boel in Schiedam flink op geschud. Het is al triest genoeg dat deze weg door de CDA minister van rentmeesterschap, dwars door een druk bevolkt gebied en een natuurgebied getrokken wordt, maar dat er in een aanhoudende vlaag van verstandsverbijstering ook nog allerlei utopiesche stedelijke ontwikkelingen aan gehangen worden blijft ons verbazen. En dat is nog zeer voorzichtig uitgedrukt.
Dubbelgrondgebruik van het tunneldak voor sport; PS ziet liever een wandel- en struin park, maar kan dat nog? Waarschijnlijk niet. Maar dat er onder het motto: “Schiedam is geen Wassenaar (maar we willen wel doen alsof)”, allerlei utopische bouwprojecten voorgesteld worden is ons een doorn in het oog. Hoogwaardige stedelijke ontwikkeling door het ten grave dragen van het mooie groen dat we hebben.
Voorzitter, PS begrijpt en ondersteunt het zoeken naar mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling en upgrading van Schiedam. PS ziet best wat in het maken van hoogwaardige woonmilieus, maar ziet nog meer iets in het hoogwaardiger maken van bestaande woonmilieus. Ik heb geen plannen voor hoogwaardige woonmilieus gezien op de Parkweg Noord, Aleidastraat, Nieuwemaasstraat, Groenoord, de wijk Oost, e.d. De redelijk gezonde mix van woningen op Oranjeburgh is teloor gegaan als gevolg van mismanagement van een vorige wethouder.

Het is juist die gezonde mix in woningbouw, die PS nastreeft. Deze zien wij niet in de collegeplannen. PS is consequent tegen het bouwen op Thurlede geweest en wij zijn blij dat wij in de krant hebben gelezen dat de PvdA zich wat dat betreft achter ons geschaard heeft. Morgen, wanneer het onderwerp aan de orde is, zal PS hier een motie over indienen.

Versterking van de binnenstad als historische kern van groot Rijnmond zien wij als een goede ambitie. Gratis vervoer vanaf het station naar de stad hoort hier wat vanPS betreft niet bij. Deze binnenstadambitie dient nog nadere uitwerking, maar heeft zeker potentie. Ook hier geldt echter, dat het niet ten koste mag gaan van de andere wijken, maar deze juist moet versterken.

In het rijtje om tot verbeteren van leerprestaties te komen mist PS alcohol- en drugspreventie. Juist een stad als Schiedam, die door haar duistere jeneververleden op te hemelen, veel toeristen naar zich tracht te lokken moet inzien dat alcoholmisbruik bij jongeren een groot maatschappelijk probleem geworden is. Van coma zuipen tot agressie tegen elkaar en hulpverleners, sla de krant open op maandag en de gevolgen van alcoholmisbruik zijn direct zichtbaar. Met voorlichting dient volgens deskundigen al op de basisschool gestart te worden, en dient vervolg te krijgen op de middelbare school. PS weet dat er inzet gepleegd wordt op dit beleid, maar wij zijn er van overtuigd dat dit onvoldoende is. Graag ziet PS in de begroting een voorstel hiervoor van het college. Juist Schiedam kan met haar verleden hierin landelijk een voortrekker zijn!

Voorzitter de portemonnee is nagenoeg leeg dachten wij. Wat blijkt, Schiedam heeft nog wel een spaarpot met kapitaal in grond zitten. Door het erfpachtstelsel-systeem om te zetten kunnen we 40 miljoen euro vrijspelen. Dat kunnen we eenmalig doen zonder verstrekkende onverantwoorde gevolgen in de toekomst. Het moet dan wel zorgvuldig ingezet worden. 29 miljoen moet worden gereserveerd voor risicodekking. PS ziet graag dat de overige 11 miljoen de komende jaren wordt ingezet. Bv een deeltje aan de opvang slachtoffers lovers, waar ook voormalig fractiegenoot Dhr. BOON zich in deze raad al nadrukkelijk hard voor gemaakt heeft. Wat van belang is dat het tevens benut wordt om lastenverzwaring van de Schiedammer te voorkomen.
Voorzitter, als laatste.

Wij zijn eerder door deze raad uitgedaagd vanavond wederom een motie in te dienen betreffende de raadsvergoeding. Deze zullen wij zeker indienen, maar doe wij bij de behandeling van de begrotingsbehandeling. Wij roepen alle fracties nu alvast op in overweging te nemen om per 1 januari 2013 de raadsvergoeding met 10% te verlagen. Het college zelf kan nog in haar bezuinigingsopdracht meenemen dat deze stad prima met 4 wethouders bestuurd kan worden!