Declaratie Veiligheidsglas Verver

15 april heeft de raads-commissie zich gebogen over een declaratie van mevrouw Verver. Deze declaratie was goedgekeurd door Menno Siljée. Beiden waren op dat moment lid van het toenmalige college. Deze declaratie had nooit goedgekeurd mogen worden door de toenmalige bestuurders en mevrouw Verver had het bedrag nooit uitgekeerd mogen krijgen. Het gebruikte declaratieformulier én de gedragscode bestuurders 2007 waren hier heel duidelijk over. Bestel, lever de faktuur én het betaalbewijs in en je krijgt het uitgegeven bedrag keurig uitgekeerd…

Lees die laatste zin nog eens goed door en bedenk je dan dat én de faktuur én het betaalbewijs niet bij het declaratieformulier waren gevoegd. Bedenk je dan vervolgens dat je wethouder van financiën bent en het bedrag toch uitkeert. Dan weet je in 1 simpele aktie vele planken mis te slaan. Dan zou je er rekening mee moeten houden dat een kleine 5 jaar later de raad graag wil weten hoe dit is gelopen. Oke, je hebt mazzel gehad dat je politieke vrienden geen raadsenquête wilden, maar je had toch ook rekening met de oppositie moeten houden.

Gelukkig dienden zij een motie in op 26 november 2012, om dit onterechte bedrag terug te vorderen.

Het college met nieuwe wethouders en een nieuwe burgemeester vinden de slimme uitweg om de motie anders uit te leggen dan bedoeld. Je laat de burgemeester een beetje stotteren, stuntelen, het begrip van een faktuur en een betaalbewijs te verwisselen en de raad gaat over tot de orde van de dag.

Nou wij dachten het niet. PS zou PS niet zijn als wij dit voor zoete koek zouden slikken.

Daarom publiceert PS haar bijdrage in de eerste termijn van deze commissievergadering en kondigen wij een motie aan om alsnog het onterechte bedrag terug te vorderen.

Wij zien uit naar de vergadering van donderdag en zijn erg benieuwd welke bestuurders dit college en het vorige college, belangrijker vinden dan het algemeen belang en daarmee de inwoners van Schiedam.

Onze bijdrage Eerste Termijn bij de commissie-vergadering:

Voorzitter,

Deze raad weet samen met het college een hoop onbegrip te kweken in de stad en bij de bewoners.

Na de onderzoeken van Bing en van Ernest en Young heeft PS meerdere malen aangedrongen op een raadsenquete. Met deze raadsenquete hadden we bon voor bon kunnen bekijken en de indieners kunnen bevragen. Wij als raad hebben een controlerende taak en die hadden we toen op ons moeten nemen.

De PvdA, het CDA, de VVD, Groen Links, het AOV, de SP en Trots op Nederland vonden dat niet nodig. Zelfs D66, verantwoordelijk voor dit agendapunt, vond dat niet nodig.

Zij vonden dat we moesten leren van het verleden en ons vooral moesten richten op de toekomst.

Dat is waar we nu zijn aanbeland. De toekomst van toen.

Deze raad heeft de verantwoordelijkheid van het terugvorderen van onterecht uitbetaalde declaraties bij het college neergelegd. Dan hebben we het o.a. over onterechte declaraties van toenmalige bestuurders (de wethouders).

Dan het veiligheidsglas dat is geplaatst in de woning van de voormalige burgemeester. Zij claimt dat zij heeft besteld en betaald. De aannemer claimt dat is er geleverd, maar nog niet is betaald. De gemeente gaat op dit moment niet over de feitelijke betaling aan de leverancier van het glas. Mocht de aannemer geen betaling hebben ontvangen, kan hij deze innen via een deurwaarder of via de rechter. Dat is op dit moment het geval en de gemeente Schiedam is daar geen partij in. Maar de gemeente gaat wel over declaraties van bestuurders.

In hoeverre was deze declaratie terecht?
Had de toenmalige loco-burgemeester, wel mogen tekenen en laten uitkeren?

Wat PS betreft niet.

Op de declaratie zelf is duidelijk leesbaar dat rekeningen en betaalbewijzen bijgevoegd moeten worden. De rekening of factuur is toen wel bijgevoegd, maar een betaalbewijs is tot op heden nog niet overlegd. PS stelt daarmee vast dat het een incomplete declaratie was en dat het bedrag niet uitgekeerd had mogen worden.

Is het college dit met PS eens?
Zoja, zijn er dan nog methoden om alsnog een betaalbewijs te ontvangen dan wel de declaratie terug te vorderen?

Naar aanleiding van de motie heeft het college onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van deze declaratie en of deze eventueel teruggevorderd zou kunnen worden. Na onderzoek is het college van mening dat er een bestuurlijk betaalbewijs ligt en dat daarmee de kous af is. Dit op basis van een éénzijdig onderzoek tijdens een kopje koffie dat de huidige burgemeester heeft gedronken met de oud-burgemeester.

Wat is volgens het college precies een bestuurlijk betaalbewijs?

Waarom is er niet een kopje koffie gedronken met de leverancier van het glas, om zo aan hoor en wederhoor te doen?

PS vindt de onderzoeksmethode niet juist. De motie was duidelijk en er was wellicht meer mogelijk geweest.

Als het college vindt dat het haar uiterste best heeft gedaan om de declaratie terug te vorderen, heeft het college in ieder geval verzuimd haar bevindingen in duidelijke taal te delen met de stad. De media speelt daar aardig op in. De 2 burgemeesters hebben het tijdens een kopje koffie geregeld. Dat is op dit moment het beeld bij een deel van de Schiedammers.

PS vind het niet onverstandig dat de huidige burgemeester gesproken heeft met de oud burgemeester maar door het uitblijven van een vervolg is dit beeld ontstaan.

PS roept het college op alsnog duidelijk te communiceren naar de stad en uitleg te geven waarom deze declaratie niet terug gevorderd kan worden, dan wel alsnog de procedure in gang te zetten het bedrag terug te vorderen. Is het college hiertoe bereid?

PS roept de raad op om bij een volgend bonnetjesschandaal niet de bestuurders te beschermen, maar op te komen voor de stad door een goed onderzoek te doen door middel van een raadsenquete.


De motie die wij bij de raadsvergadering zullen indienen als laatste poging het college te dwingen alsnog op te komen voor de inwoners van Schiedam:

 De raad van de gemeente Schiedam, bijeen op 25 april 2013,

Overwegende:

26 november 2012 motie 3 van D66 is aangenomen door de raad
dat b&w van Schiedam op 15 april 2008 hebben besloten dat de kosten van plaatsing van veiligheidsglas in de woning van de toenmalige burgemeester voor rekening van de gemeente Schiedam zouden kunnen worden gebracht;
dat de toenmalige burgemeester de kosten van de plaatsing van dit veiligheidsglas op 24 april 2008 heeft gedeclareerd bij de gemeente;

Constaterende dat:

het college de motie van D66 anders heeft uitgelegd dan de raad deze bedoelde
de motie dus niet is uitgevoerd zoals deze bedoeld was

van mening dat de afhandeling van de genoemde declaratie in strijd is met de inhoud en strekking van de Gedragscode 2007 voor bestuurders;

verzoekt het college op de kortst mogelijke termijn de declaratie compleet te maken door het betaalbewijs en de faktuur/rekening bij het declaratieformulier te voegen en,

indien dit niet mogelijk is, onmiddellijk over te gaan tot terugvordering van het aan de toenmalige burgemeester uitbetaalde bedrag ter zake,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Raad wil dit dossier sluiten. Wij begrijpen dat helemaal. Maar dit dossier kan pas gesloten worden als het correct is afgehandeld. Het college moet eens uit het pluche stappen en óf het bedrag terugvorderen óf het betaalbewijs bij de declaratie voegen.

John Maris
Opvolgend raadslid