Bijdrage begroting 1e termijn

Voorzitter,
De afgelopen jaren ging het goed met Nederland en goed met Schiedam, er is door het vorige college van PvdA, SP / later Fractie Hamerslag en CDA veel geïnvesteerd in de stad. Dit was nodig en heeft zijn vruchten afgeworpen. Verbeteringen aan de infrastructuur en bij voorbeeld particuliere woningverbetering zijn uitgevoerd en hebben tot zichtbare resultaten geleid. Keuzes voor sport, een noodzakelijk armoede beleid en goede huisvesting voor scholen waren, zijn en blijven belangrijk.

Schiedam zal als gevolg van terugdringende overheidsinkomsten financieel een flinke stap terug moeten doen. Dit is geen keuze maar een gegeven. Hoe Schiedam deze financiële teruggang gaat vertalen is echter wél een keuze, en dat voorzitter, is de opgave voor de komende jaren maar ook zeker voor vandaag en donderdag.

Deze coalitie is in deze al heel stevig fout begonnen bij haar aantreden. Dit door niet te kiezen voor bescheidenheid maar op basis van politieke ego’s voor meer dan 4 wethouders te gaan. Hiermee maakt het college menige bezuiniging al ongeloofwaardig. Een coalitie van vier partijen had eenvoudig voor vier wethouders kunnen kiezen (van elke partij één), hoe de zetelverdeling in de raad ook is. Deze stad is, zoals gebleken, prima te besturen door vier wethouders.

Voorzitter, Hoewel PS begrijpt waar binnen deze begroting bepaalde keuzes van dit huidige college vandaan komen, wil dit niet zeggen dat PS deze keuzes kan onderschrijven. Wel ziet PS in, dat het op zich al een hele opgave moet zijn geweest voor de financiële mensen van de gemeente, om een sluitende begroting te maken: “Voorwaar” een prestatie.
De eerste keuze die PS maakt in deze is terughoudendheid. Daar waar het binnen de begrotingsbehandeling een goed gebruik is dat de verschillende politieke partijen hun soms kostbare wensenlijstjes indienen, zal PS hier nu terughoudend zijn. Schiedam kan en mag niet meer uitgeven dan er binnenkomt dat is immers de basis van verstandig financieel beleid.
Voorzitter, wanneer ik het heb over verstandig financieel beleid is het niet alleen zaak te kijken waar te bezuinigen, maar ook om te kijken waar we nog geld hebben. Waar heeft Schiedam nog geld liggen, dat zonder onbetrouwbaar partner te zijn, vervroegd terug te halen valt. Voorzitter is dat onderdeel al voldoende onderzocht.

Zo meen ik te weten dat een glasblazer ongeveer € 60.000,- heeft geleend van Schiedam, om een herstart te maken in Harderwijk. Nu heeft PS geconstateerd dat de collectie van deze glasblazer met ingang van juni 2010 terug te vinden is in het Drentse Veenhuizen. Betekent dit dat het geleende bedrag al terug betaald kan worden of is dat al gebeurd? Zij er nog meer van dit soort leningen waar we iets mee kunnen?

Voorzitter, Schiedam bezit nog ander kapitaal in de vorm van een kunstcollectie. We kunnen ons de vraag stellen of het in bezit hebben van een kunstcollectie hoe mooi ook, tot de kerntaken van de gemeente behoort. De wethouder heeft al eerder aangegeven dat niet alle stukken verkocht kunnen worden gezien de voorwaarden waar onder zij ooit verkregen zijn. Maar voorzitter, dit geldt kennelijk niet voor alle stukken? Zijn er stukken die verkocht kunnen worden? Nu liggen deze lange tijd in een depot. Wanneer we (tijdelijke) bruikleen of tentoonstellingsleen in de koopovereenkomst opnemen kan het museum deze stukken toch tentoonstellen.

Nu we het toch over het museum hebben, Schiedam mag best trots zijn op haar musea en PS is dat ook. Toch, wanneer er ook bezuinigd moet worden op kunst en cultuur is PS van mening dat de musea relatief meer kan bijdragen dan de bibliotheek. De bibliotheek heeft een functie voor alle Schiedammers en de musea meer voor mensen van buitenaf. Hoezeer de kunst ons ook na aan het hart ligt, als wij keuzes moeten maken, zal wat ons betreft meer op de musea bezuinigd moeten worden dan op de bibliotheek.

Voorzitter, Ik sprak ik al over achterstallig onderhoud aan de stad. PS constateert dat dit college het beleid van het vorige college onder regie van wethouder Haan ten aanzien van investeren in de stad voortzet. Er gaan grote bedragen naar het verder terug dringen van achterstallig onderhoud in Schiedam. Dat is een goed maar ook noodzakelijk gegeven en een keuze waar PS achter staat. Naast de noodzaak is een schone, hele en veilige woonomgeving basis voor een goed gevoel van de Schiedammers. De entrees van de stad, waaronder de viaducten, mogen hier nog wel wat extra aandacht krijgen. Tevens roep ik de Schiedammer zelf op. Zwerfafval is ons afval. Wanneer een ieder zijn eigen afval opruimt scheelt dat de gemeente geld, dat vervolgens weer elders en beter uitgegeven kan worden.

Voorzitter, de objectieve en subjectieve veiligheid in Schiedam lijkt na veel inzet in de afgelopen jaren langzaam aan toe te nemen. Met verdere bezuinigingen bij de politie in het vooruitzicht maakt PS zich ernstige zorgen of deze trend zal doorzetten. Of zal er nu meer druk komen te liggen op de LBB en kunnen wij dan vervolgens een vraag verwachten voor meer Licht Blauwe Brigade budget, wat een verschuiving zou betekenen van regionaal naar stedelijk budget? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Bij veiligheid hoort ook goede verlichting in de stad. De verlichting op bv de Hoogstraat is toch niet optimaal te noemen. Regelmatig hoort PS dat de Hoogstraat ’s avonds wel een schemergebied lijkt. Is daar iets aan te doen? Weg met de blauwe lantaarnpalen en gewoon goede verlichting in de straat. De kabels hangen er immers al. Nu ik het toch over de Hoogstraat heb, is het mogelijk een beeldbepaling voor de Hoogstraat op te nemen in de APV? Een verbod op graffiti en een verbod op b.v. met plastic afgeplakte ramen. Oók leegstaande panden dienen er ordentelijk uit te zien. Is dat niet zo…direct handhaven. Dit alles zou kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de Hoogstraat.

Voorzitter, Tijdens de commissiebehandeling over de plantage opperde ik om een ent van de Anne Frank Boom naar de Plantage te halen. De wethouder deed hier nogal lacherig over en vond dat ik deze maar in mijn eigen tuin moest planten. Voorzitter, de Anne Frank Boom was een nationaal en internationaal symbool dat staat voor hoop op vrijheid en vrede. Zaailingen en enten van de boom zijn al over de hele wereld verspreid en symboliseren deze boodschap. In 2012 wordt er zelfs een nakomeling van de Anne Frank boom geplant in de tuin van het Witte huis. Voorzitter PS roept het college op er zorg voor te dragen dat er een nakomeling van de Anne Frank boom naar Schiedam komt. Wanneer de nakomeling groot genoeg is kan er een goede plaats in Schiedam bepaald worden en daar op passende wijze geplant worden. Dit kan in één van de mooie stadsparken die Schiedam rijk is maar ook ergens midden in een woonwijk. Een symbolische verrijking voor de stad! (hiertoe dienen wij een motie in)

Voorzitter, Ook de raad zelf kan haar bescheiden steentje bijdragen aan bezuinigingen. Hoewel raadsleden hardwerkende mensen zijn en een passende vergoeding verdienen, kan de vergoeding voor het gebruik van de computer en het internet naar beneden. In 2009 was reeds 83% van de huishoudens in Nederland aangesloten op internet. Wie van de raadsleden had nog geen internet voor hij/zij in de raad zitting mocht nemen? Hierdoor is de vergoeding voor internet meer een extraatje dan noodzakelijk. Het staat de raad vrij de raadsvergoeding en de vergoeding voor internet en gebruik van eigen computers naar beneden bij te stellen. Zo laat zij zien ook zelf het goede voorbeeld te geven. (Hiertoe dienen wij twee moties in)
Schiedam is een gastvrije stad voor haar inwoners. Toch zal iedere Schiedammer het begrijpen wanneer hij op bv de nieuwjaarsreceptie een financiële bijdrage moet leveren aan de hapjes en drankjes. Zo kan er ook voor de drankjes na afloop van de raadsvergadering best een bijdrage gevraagd worden.

Over gastvrijheid gesproken, Schiedam is zo gastvrij om de raadsvergaderingen op Look TV uit te zenden. Het zou goed zijn om ook commissie-vergaderingen uit te zenden . Dit kan zeer eenvoudig en heel goedkoop via internet. Dit heet streamen heb ik mij latten vertellen. PS heeft de afgelopen vergaderingen een paar testjes gedaan en ook nu is een deel van deze vergadering op de PS website te zien. Bij deze test is gebruik gemaakt van mobiel internet, waardoor de snelheid relatief laag is, en van slechts een eenvoudige webcam. Wij hebben in deze zaal een mooi nieuw camerasysteem dat zeer eenvoudig kan worden aangesloten op onze snelle internet-aansluiting. Het streamen op zich kan kostenloos. Er zijn diverse aanbieders die deze mogelijkheid bieden. Zo kunnen de Schiedammers op de website schiedam.nl meekijken tijdens de commissie-vergaderingen. (hiertoe dienen wij een motie in)
Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat PS de sport een warm hart toedraagt. Of dit nu sport in de sportparken is of sport in de wijken. Het is daarom voor PS onverteerbaar dat een belangrijke maatschappelijke voorziening op sport- en recreatie gebied dreigt te verdwijnen. PS ziet Zwembad Zuid graag behouden en dient mede een motie in voor het behoud van Zwembad Zuid.

Voorzitter, Is er door de gemeente op energie te bezuinigen door over te stappen op een andere “groene”energie leverancier?

Over energie gesproken, in de toekomst zijn er geen fossiele brandstoffen meer en ook Kernenergie is geen schoon alternatief. Om Nederland klaar te maken voor een toekomst met alternatieve energiebronnen, moeten we ook op lokaal niveau nu al beleid gaan ontwikkelen hoe binnen-stedelijk hier mee om te gaan. Het volstaat niet alleen met het neerzetten van een paar oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. Niet voor niets zijn buiten Nederland hier al vele onderzoeken naar gedaan en diverse acties ondernemen. PS ziet graag de aanzet van beleid op energiemanagement in de brede zin. Kan het college dit toezeggen?

Nog even verder over energie. Is het mogelijk om voor de minima collectief energie en water in te kopen, zodat zij daarmee financieel meer ontzien kunnen worden? PS wil niet dat mensen met de laagste inkomens door deze crisis meer getroffen worden dan strikt noodzakelijk is.

Voorzitter, PS draagt ook het milieu een warm hart toe. Raadsleden ontvangen met enige regelmaat grote stapels papierwerk, die uitstekend per email verzonden zouden kunnen worden. Voor sommige raadsleden is dat wellicht wennen, maar in deze tijd van computers en internet zouden veel van deze documenten uitstekend verzonden kunnen worden per email. Bepaalde brochures en vertrouwlijke documenten kunnen natuurlijk nog per post worden verzonden. PS pleit er dan ook voor om zo veel als mogelijk raadsstukken per email te verzenden.

Dan nog de A4. Voor velen een afgesloten hoofdstuk, maar niet voor de mensen die de A4 in hun achtertuin of aan het balkon krijgen. Als raad en gemeente moeten wij accepteren dat de A4 er komt. Voorzitter, er zijn echter mensen die graag willen blijven opkomen voor hun recht maar bij wie de financiële middelen ontbreken om dat te doen. Kan Schiedam het bedrag dat gereserveerd staat of stond, om als stad juridische middelen aan te wenden tegen de A4 nu beschikbaar stellen voor deze mensen en organisaties? Met dit geld zouden b.v. noodzakelijke onderzoeken gefinancieerd kunnen worden. De uitslagen van zo’n onderzoek zouden dan door diverse partijen gebruikt kunnen worden tijdens hun verzet tegen de A4.

Voorzitter, ik ga afronden. Wij blijven er van doordrongen dat keuzes maken moeilijk is, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de raad deze keer de juiste keuzes zal maken.

PS…. Het college heeft getracht de extra wethouder te verantwoorden met het binnen halen van extra Europese subsidies. Wanneer kunnen we daar de eerste resultaten van verwachten of zijn die er al?