Beantwoording parkeerproblemen Oost

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam op vragen d.d. 6 november 2010 van het lid van de gemeenteraad de heer S.F. Hamerslag

Sedert enkele maanden is in Schiedam Oost betaald parkeren op 1 deel van deze wijk na. De bewoners van dit gedeelte hebben via een enquête aangegeven geen betaald parkeren zone te willen in hun buurt. Echter, blijkt nu dat de parkeerdruk in dit gedeelte van Schiedam Oost enorm toeneemt. Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

1 . Vraag  :  Is het u bekend dat de parkeerdruk in dit gedeelte van Schiedam Oost enorm
is toegenomen?

Antwoord :  Er zijn reacties van bewoners ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de  parkeerdruk in het deel van de wijk waar het parkeren gratis is, hoger is  geworden. Ook zijn er reacties ontvangen uit het deel van de wijk waar nu  voor het parkeren betaald dient te worden, waarin wordt aangegeven dat de  parkeerdruk daar is afgenomen gedurende de reguleringstijden.

2. Vraag  :  Is het u bekend dat bewoners uit aanliggende straten, waar wel betaald  parkeren is ingevoerd, hun 2e auto parkeren in het gratis gedeelte?

Antwoord :  Het is zeker mogelijk dat bewoners van het deel van de wijk waar voor het  parkeren betaald dient te worden, ervoor kiezen hun voertuig(en) te parkeren  op parkeerplaatsen in het deel van de wijk waar niet voor het parkeren betaald hoeft te worden. Veel concrete gevallen zijn ons hiervan niet bekend.

3.  Vraag  :  Is het u bekend dat er escalaties hebben plaatsgevonden waarbij bijv. banden zijn lek gestoken?

Antwoord :  Ja.

4. Vraag  :  Is het u bekend dat er mensen in dit gedeelte van de wijk wonen die een  parkeervergunning hebben, terwijl dezelfde vergunning voor andere  bewoners door de gemeente wordt geweigerd?

Antwoord :  Volgens de criteria (Nadere criteria voor de verlening van parkeervergunningen aan bewoners ex artikel 3, lid 2 onder a. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.) worden parkeervergunningen alleen verleend aan bewoners van de straten en weggedeelten die in één van de sectoren van het  gereguleerd gebied vallen. Aan bewoners van de overige delen van Schiedam kunnen volgens de criteria geen parkeervergunningen worden verleend. Het is ons bekend dat er in vier gevallen per abuis ten onrechte een parkeervergunning is verleend aan bewoners die volgens deze criteria hiervoor niet in aanmerking komen, omdat zij niet binnen het gereguleerd  gebied gevestigd zijn. De betrokkenen zijn hiervan inmiddels per brief op de  hoogte gesteld, waarbij ook is vermeld dat de voor 2010 verleende  parkeervergunning niet kan worden verlengd voor 2011.

5. Vraag  :  Bent u het met PS eens dat de parkeerdruk zodanig kan toenemen dat hierdoor ongewenste situaties kunnen ontstaan en dat dit dient te worden voorkomen?

Antwoord :  Ja. Om deze reden heeft het college in haar vergadering van 6 november 2010 besloten aan de gemeenteraad voor het stellen uitsluitend in het geval van Schiedam Oost, gedeelte rondom Boerhaavelaan, zo spoedig mogelijk gereguleerd parkeren in te voeren in het gedeelte van de wijk Oost waar dat  nu nog niet het geval is, zonder dat daaraan voorafgaand een (nieuwe) draagvlakmeting wordt uitgevoerd.

6. Vraag  :  Bent u het met PS eens dat een nieuw onderzoek onder de bewoners tot  nieuwe inzichten kan leiden en dat op basis daarvan, mits gewenst door de  bewoners, alsnog betaald parkeren kan worden ingevoerd?

7.  Vraag  :  Zo ja, op welke termijn denkt u dat dit gerealiseerd zou kunnen worden? Zo  nee, waarom niet?

Antwoord  vragen 6 en 7 :  Het resultaat van de uitslag van de vorige draagvlakmeting (50,6% van de  respondenten tegen het invoeren van gereguleerd parkeren en 49,4% voor)  heeft er toe geleid dat de situatie in Oost nu niet voldoet aan het uitgangspunt uit de Kadernota dat een dergelijke maatregel niet mag leiden tot verschuiving van het probleem. Omdat deze verschuiving nu wel optreedt, is het wenselijk zo spoedig mogelijk ook in het overig deel van Oost gereguleerd parkeren in te voeren. Een draagvlakmeting, zeker zoals verwoord in de Kadernota Parkeerbeleid, heeft juist tot doel de belanghebbenden een beslissende stem te geven op de besluitvorming. Omdat in dit geval het doel is tot invoering te komen wordt voorgesteld het gereguleerd parkeren in te voeren, zonder een (nieuwe) draagvlakmeting te  houden.

8  Vraag  :  Bent u het met PS eens dat een voorlopige oplossing met tijdelijke  parkeervergunningen tot de mogelijkheden behoort?

Antwoord :  Het verlenen van (tijdelijke) parkeervergunningen aan bewoners die daar nu  volgens de criteria geen recht op hebben zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare stijging van de parkeerdruk in het gereguleerde deel van de wijk. Om deze reden geeft het college er de voorkeur aan -na besluitvorming door de gemeenteraad- zo spoedig mogelijk gereguleerd parkeren in te voeren in het deel van de wijk waar dat nu nog niet het geval is.