Motie van Treurnis BGS

Laffe raad inzake BGS

In heel Schiedam en tot ver daar buiten, wordt schande gesproken over de situatie bij BGS. Het college en de raad keken er naar en lieten het gebeuren. Dat betreurt PS! Zelfs bij de afgelopen gemeenteraadsvergadering weigerde men naar het verleden te kijken en uit te spreken dat men de hele situatie betreurt. Nee, men kijkt alleen maar voorruit. PS vraagt zich waarom.

Uiteraard zet het huidige college op dit moment de juiste stappen. Dat heb ik dan ook in mijn betoog aangegeven. Ondanks dat moet je wel je verantwoordelijkheid nemen en daar hoort ook bij dat je uitspreekt er enorm van te balen zo’n lange tijd zo veel mensen onder deze omstandigheden hebben moeten werken.

Het is te eenvoudig om uitsluitend naar de “Geschorsten” te wijzen. Daarmee maak je alleen hen de “daders”. Het rapport “Op afstand de Beste” is er duidelijk over. Ja de geschorsten hebben grote fouten gemaakt. Zij hebben verkeerd gehandeld. Toch heeft dit slechts zo kunnen voortduren omdat de gemeente niet opgelet heeft. Voormalig wethouders hebben slechts op basis van incidenten gehandeld en er niet aan gedacht dat je na meerdere “incidenten” er een patroon zou kunnen zijn waardoor een dieper onderzoek noodzakelijk wordt. Signalen zijn er genoeg geweest. Verder was er een gebrek aan checks en balances. Ik kan dat vertalen als : “Hij die niet kijkt zal niets zien.” Dat maakt dat de verantwoordelijkheid van de gemeente, en daarmee ons als college en gemeenteraad zeer groot.

Het past dan ook om naast de bestuurlijk stappen die genomen worden, een politieke uitspraak te doen. Deze heb ik verwoord in de motie. Een politieke uitspraak waarin de raad aangeeft te betreuren dat dit zo ver heeft kunnen komen. Dat heet dan een motie van treurnis. Tot mijn grote verbazing en eigenlijk ontsteltenis, weigerde de raad deze motie te steunen. De raad kijkt vooral hoe de oplossing nu moet zijn, maar betreurt het blijkbaar niet dat het als gevolg van gebrek aan checks en balances en kortzichtig handelen op basis van incidenten, dit alles zo uit de hand heeft kunnen lopen. De raad haalt de schouders op. Het is nu eenmaal zo en vanaf nu gaan we het wel goed doen, punt.

De raad had na indienen van de PS motie nog wel een schorsing nodig om tot dit oordeel te komen. Een schorsing waarbij coalitie partijen VVD, Groen Links, PvdA en CDA bij elkaar kropen om de gelederen te sluiten door af te stemmen dat deze motie niet aangenomen zou worden. Zelfs de SP, van oudsher toch voorvechter voor medewerkers van WSW bedrijven, lijkt het niet te betreuren niet dat het bij de BGS zo ver is gekomen dat medewerkers in onveiligheid moesten werken.

De rest van de oppositie: Leefbaar Schiedam, TON, GBS, Schoenmakers en AOV, hebben weer een heel andere kijk. Die stellen dat er ondanks de stevige conclusies van de onafhankelijke onderzoekscommissie, er helemaal niets aan de hand is. Tja, dan valt er natuurlijk ook niets te betreuren…

De coalitiepartijen zaten duidelijk met een dilemma. Publiekelijk verklaren dat zij de gang van zaken niet betreuren staat natuurlijk ook een beetje raar. Zij noemde de motie dan maar “sympathiek” maar stemden tegen. We moesten vooral naar de toekomst kijken. Tja, ik heb het niet bij hen na gevraagd, maar het kwam mij over dat zij bang zijn dat een dergelijke publieke uitspraak van treurnis, uitstraalt op “hun” oud bestuurders en wellicht op de partij. Dat is nu juist wat had moeten gebeuren. Betreuren dat wethouders en gemeenteraad in de afgelopen jaren niet juist hebben gehandeld.

PS is van mening dat de gemeenteraad er is voor de Schiedammers, en niet voor het de hand boven het hoofd houden van de (oud-)bestuurders.

Alleen D66 steunde de motie. Hiermee zijn D66 en Progressief Schiedam de enige twee partijen die inzien, dat stappen maken naar de toekomst ook betekent dat je verantwoordelijkheid draagt over het verleden.

Frans Hamerslag


Onze bijdrage in de eerste termijn van de raadsvergadering:

Voorzitter,

Na de commissie behandeling van 27 mei 2013 is een aantal conclusies te trekken.
Raad en college hebben het rapport “op afstand de beste” inclusief aanbevelingen overgenomen.
Het college is voortvarend aan de gang op dit dossier.

Er is nog al wat aan de hand bij de BGS. De conclusies liegen er niet om. Het verbaast PS dan ook dat er binnen deze raad nog partijen zijn die de betrouwbaarheid en de deskundigheid van de commissie van der Vondevoort in twijfel trekken. PS doet dat niet en ziet dat het college dat gelukkig ook niet doet.
Bestuurlijk wordt alles uit de kast getrokken om orde op zaken te stellen. PS kan daar alleen maar zeer tevreden over zijn. Respect van PS voor het college en met name voor de twee betrokken wethouders.
Het zorgvuldig afhandelen van dit dossier is van groot belang in de eerste plaats voor de werknemers van de BGS, in de tweede plaats voor de BGS als bedrijf, en in de derdeplaats om er zorg voor te dragen dat de BGS toekomstbestendig is, klaar is voor fusie of samenwerking met andere WSW bedrijven.

Voorzitter, in de commissiebehandeling heeft de heer Maris namens PS al aangekondigd dat er ondanks de voortvarendheid van het college er mogelijk een motie aan zou komen waarin PS de raad verzoekt om haar treurnis uit te spreken over de ontstane situatie. Waarom voorzitter?

In het raport staat geschreven:
De commissie is van mening dat het gemeentebestuur van Schiedam heeft verzuimd zorg te dragen voor voldoende checks en balances.
Daarnaast heeft het bestuur gehandeld op basis van incidenten en heeft verzuimd de achterliggende problematiek op waarde te schatten. De voorzitter van de commissie mevrouw van de Vondevoort gaf hierover nadrukkelijk aan;” Zij hadden dit moeten zien!” Met andere woorden voorzitter, het had niet zó ver uit de hand mogen lopen!

Voorzitter, dat maakt dat er naast een bestuurlijke uitspraak het onontkomenlijk is dat er ook een politieke uitspraak gedaan moet worden. PS begrijpt dan ook niet waarom de burgemeester deze raad verzocht heeft om geen politieke insteek op dit onderwerp te nemen. Wanneer dit onderwerp niet zwaar genoeg is voor een politieke uitspraak dan weet ik het ook niet meer.

PS heeft in de commissie-behandeling aangegeven waarde te hechten aan de stabiliteit van het gemeentebestuur. Het is ook niet zo dat PS dit college verantwoordelijk acht voor de ontstane situatie, en PS vindt ook niet dat er op basis hiervan verder politieke consequenties moeten worden getrokken door dit college.

Wethouder Wijten stelde terecht de vraag wat een politieke uitspraak dan zou toevoegen aan de stabiliteit van het gemeentebestuur. Voorzitter dat zal ik uitleggen. Naast bestuurlijke geloofwaardigheid dient er binnen het stadsbestuur ook politieke geloofwaardigheid te zijn. Het niet doen van een politieke uitspraak over zo’n zwaar onderwerp, berokkent meer schade dan het wel doen van een politieke uitspraak. Het nemen van bestuurlijke én politieke verantwoordelijkheid komt ten goede aan de geloofwaardigheid en daarmee aan de stabiliteit van het stadsbestuur.

Dat is waar wij in de optiek van PS met zijn allen aan moeten werken. Raad en College.