Bijdrage begrotingsbehandeling 2009

Voorzitter,

We behandelen vandaag en donderdag voor het laatst in deze samenstelling van de gemeenteraad een begroting. Naast het bespreken en vaststellen van de begroting – en daarmee vooruitkijken – is het ook een moment om nog even terug te blikken.

De afgelopen bijna-vier-jaar is er veel gebeurd in Schiedam, op allerlei fronten. De investeringen van de gemeente in de stad hebben in mijn optiek Schiedam zichtbaar goed gedaan. Zichtbaar onder andere als het gaat om het veranderen van de aanpak van de openbare ruimte. Op dit moment nog wat minder zichtbaar als het gaat om het vormgeven van nieuw beleid, zoals op het gebied van parkeren of klimaat en milieu. Bij het vaststellen van dat nieuwe beleid is meer dan ooit geluisterd naar en samengewerkt met de inwoners van de stad, de Schiedammers. Hoewel het natuurlijk altijd nóg beter kan, zijn er zeker belangrijke stappen gezet en belangrijke keuzes gemaakt die de stad ook na deze periode zullen beïnvloeden.

Schiedam ziet er beter, mooier, schoner en daarmee ook veiliger uit. Dat alles is iets waar de raad, het college en de inwoners van de stad best trots op kunnen en mogen zijn. Dit is iets wat we met zijn allen bereikt hebben.

Dat we dit met elkaar bereikt hebben kon onder andere omdat de raad de bereidheid getoond heeft om – ondanks politieke tegenstellingen en verschillen van inzicht – ook met elkaar samen te werken. Dat, voorzitter, hebben we in deze stad ook wel eens anders gezien.

Laten we proberen – ongeacht de veranderingen die de verkiezingen ongetwijfeld met zich mee zullen brengen in de samenstelling van de raad – die aanpak door te zetten. Juist omdat het nóg beter kan.

Voorzitter, wat ook hielp was het economisch tij, tot eind vorig jaar… Inmiddels staan de wereld, Nederland en daarmee ook Schiedam er wat minder gunstig voor dan ruim een jaar geleden. Dat het desondanks gelukt is om een sluitende begroting te kunnen presenteren is een compliment waard. We weten met z´n allen ook dat er voor de gemeente nog zwaardere tijden aankomen. Er wordt ons immers een flinke korting op het gemeentefonds in het vooruitzicht gesteld. Voor de inwoners van de stad en de rest van het land is het, net als voor ons hier in het stadsbestuur, nog even afwachten wat voor bezuinigingen het kabinet nog meer op het land zal loslaten. Dat worden moeilijke beslissingen voor kabinet en Tweede Kamer, waarbij ik de hoop en de wens uitspreek, dat de mensen die het nu al zwaar hebben niet nog eens getroffen zullen worden.

Ook in Schiedam ontkomen we niet aan moeilijke beslissingen. Er zijn dingen die niet meer kunnen, of die aangepast doorgang zullen vinden. Iedereen heeft al gehoord van de bezuinigingen op subsidies. Het kan echter niet anders. Wanneer er minder geld binnen komt, kan er ook minder geld uitgegeven worden.

Mijn fractie zal bij deze begrotingsbehandeling dan ook terughoudend zijn met het doen van voorstellen die extra geld kosten. Het is tijd voor een pas op de plaats. Het dubbeltje wat extra keren omdraaien, alvorens het uit te geven.

Veel van het staande beleid kan gelukkig overeind blijven en op een aantal terreinen is er zelfs sprake van nieuw beleid of extra inzet. Waar we niet aan ontkomen is een kritische blik op alles wat de gemeente doet en op alles waar de gemeente geld aan uitgeeft. Ik denk dat het goed is om daar nu een eerste begin mee maken door in beeld te brengen wat de gemeente allemaal doet, maar dat de nieuwe raad na 3 maart aan de slag moet om de keuzes te maken. Op die manier kunnen de kiezers ook meebepalen welke kant het op moet met de stad.

Voorzitter, terughoudendheid betekent niet dat we niets meer moeten doen. Stilstand betekent immers in veel gevallen achteruitgang. Er is te veel te doen in deze stad om daar genoegen mee te nemen.

Een van de zaken waar nog veel aan moet gebeuren is de luchtkwaliteit in deze stad. In Schiedam zijn al hier en daar groene daken ontstaan en dat is een uitstekende bijdrage aan het zuiveren van de lucht en dit zien we graag verder uitgebreid. Wat dat betreft is de nieuwe subsidieregeling een schot in de roos.

Toch is er een middel dat nog beter is: minder vervuilen. Een van de items waar we direct als gemeente hier invloed op kunnen uitoefenen is het blijven stimuleren van het fietsgebruik als vervanging van de auto. Mijn fractie pleit dat ook voor een “groene golf” voor fietsers. Daarmee bedoel ik: waar mogelijk fietsers een voorrangspositie geven ten opzichte van gemotoriseerd vervoer. Zorg ook dat de fietser niet te maken krijgt met lange wachttijden bij verkeerslichten. Daarmee wordt de fiets nog meer een vervoermiddel dat op de korte afstand sneller is dan de auto. Dit zorgt als gezegd voor minder uitstoot, minder drukte op de weg en het is gezond om te doen. Er is en wordt al hard gewerkt aan goede en veilige fietspaden.
Naast voorwaardenscheppend bezig zijn, moeten ook aan de fietsers laten weten dat we blij met ze zijn. In Vlaardingen hebben ze een dynamisch bord geplaatst waar de fietser wordt bedankt met de tekst “U werkt aan een beter milieu”. Op het bord wordt bijgehouden hoeveel fietsers er al langs zijn gekomen. Wat mij betreft gaan we op diverse plaatsen in Schiedam op een dergelijke manier fietsers een goed gevoel geven over hun bijdrage aan een schoner milieu.

Over borden gesproken voorzitter,
Naast de borden in de stad staan er ook borden aan de stadsgrenzen. Daar worden mensen welkom geheten in Schiedam, opgeroepen om de website ontdekschiedam-punt-nu te bezoeken en opmerkzaam gemaakt op de partnersteden. Dat kan beter en uitgebreider. Iemand die Schiedam binnenkomt rijden moet dit niet ongemerkt doen. Dat is een gemiste kans. Waarom niet aansprekende welkomstborden met daarop informatie over wat er de komende tijd te doen is in Schiedam en waar er aan de weg gewerkt wordt? Zo voelen mensen zich welkom in Schiedam en de geboden informatie kan een stimulans zijn om nog eens te komen. De activiteiten en festiviteiten krijgen op deze manier extra aandacht en ergernissen over wegwerkzaamheden zullen minder worden.

Voorzitter, om te kunnen zien is er vanaf bepaalde tijden kunstlicht nodig. Kunstlicht kost echter stroom en beïnvloed hiermee ten nadele het milieu.
Een van de minst stroomverbruikende vormen van kunstlicht is momenteel LED-verlichting. Voorzitter wij zien graag dat wanneer een lamp vervangen moet worden, hier een LED-lamp voor in de plaats komt. Op termijn zal de gehele stad dan voorzien zijn van minder milieubelastende LED-verlichting. Hierbij moet natuurlijk wel voldaan worden aan de veiligheidsnormen voor wat betreft lichtopbrengst.

Voorzitter, ik heb eerder gesproken over de schaarste van het geld. Toch zien we dat er ondanks dat ook in Schiedam best nog mogelijkheden zijn. Zo gaat er extra geld worden uitgegeven voor dierenwelzijn. Dat is een goede zaak! Dieren zijn immers net als wij onderdeel van de gezamenlijke leefomgeving en daar moeten we iets voor over hebben. Dit extra geld wordt o.a. benut om in kaart te brengen waar de hondentoiletten en losloopgebieden zich bevinden. De hondentoiletten zullen worden verbeterd en beter onderhouden worden.
Nu nog de handhaving. Om goed te kunnen controleren of er voor de hond belasting betaald wordt, zouden de honden een hondenpenning moeten dragen, dit maakt het handhaven aanzienlijk makkelijker en duidelijker. Elk jaar een andere kleur penning die door iedere hond verplicht aan de halsband gedragen moet worden. Mensen hebben een ID-plicht, waarom honden dan niet? Deze penning zou gratis verstrekt moeten worden. Hij verdient immers zichzelf terug bij de opbrengsten van de hondenbelasting.
Voorzitter: als laatste wil ik het vandaag hebben over iets wat in elke omgeving van belang is. Of het nu een organisatie, een bedrijf, vereniging of …een gemeente is.

Om goed met elkaar te kunnen samenleven en samen werken is een optimale communicatie van eminent belang.

Er is binnen de dienstverlening van de gemeente veel verbeterd, maar toch zijn wij van mening dat er ten aanzien van de communicatie richting burgers en andere organisaties in deze stad nog meer kan verbeteren.

Wanneer de gemeente bezig is met zaken die van direct belang zijn voor bijvoorbeeld een burger, een instantie of een vereniging zien wij graag een optimale communicatie naar deze mensen.
Dat betekent niet alleen dat er vooraf en aan het eind goed naar en met ze gecommuniceerd moet worden. Om burgers optimaal op de hoogte te houden is het ook noodzakelijk om de procesvoortgang te communiceren.
Het is in onze optiek belangrijk om bij aanvang van projecten of processen als onderdeel hiervan ook een communicatieplan vast te stellen, waarin opgenomen moet zijn wanneer, binnen welke termijn er weer gecommuniceerd gaat worden. Bij aanvang moet bekend zijn op welke momenten belanghebbenden op de hoogte gehouden worden. Wat niet mag gebeuren is dat bij belanghebbenden de vraag gaat rijzen: wanneer hoor ik weer eens iets. Dat moet bij aanvang van het project of waar het ook over gaat bekend zijn.

Al met al voorzitter denk ik dat we samen tot de conclusie mogen komen dat er een hoop bereikt is, maar ook dat het altijd beter kan.