Antwoorden schriftelijke vragen

1. Vraag : Is het college het met mij eens dat een leegstaand pand geen overlast voor de omgeving mag veroorzaken?
Antwoord : Uiteraard dient het uitgangspunt te zijn dat leegstaande panden zo min mogelijk overlast voor de omgeving mogen veroorzaken. Volgens dit uitgangspunt hebben wij de afgelopen maanden geopereerd en blijven wij opereren. Hierbij hebben we bovendien regelmatig contact met vertegenwoordigers van de bewonersvereniging.

2. Vraag : Is er een verband te leggen tussen de ervaren overlast en onveiligheid van omwonenden, en de leegstand van het voormalig ziekenhuisgebouw?
Antwoord : De betreffende gebouwen zijn onder bewaking vanaf het moment van leegkomen van het complex. Daarnaast is direct een hekwerk geplaatst welke een duurzaam karakter heeft. In samenhang is daarmee een in principe afdoende systeem van beveiliging gecreëerd. Tevens wordt direct ingegrepen bij incidenten die overigens zeer beperkt zijn geweest. Gesteld kan worden dat de situatie onder controle is. Dit verband wordt door ons niet gelegd.

3. Vraag : Zijn er nog ook na deze al langdurige leegstand nog waardevolle materialen in het gebouw aanwezig welke mogelijk aantrekkingskracht kan hebben op dieven of vandalen?
Antwoord : In het gebouw zijn nog materialen aanwezig zoals onder andere koper, roestvast staal en ook de overige herbruikbare zaken waaronder electriciteitsmateriaal welke een waarde vertegenwoordigen. Deze materialen zullen vanaf de derde week augustus met voorrang worden verwijderd zodat de sloop van het casco kan worden gedaan. De asbestsanering is vrijwel gereed zodat het gebouw vrij kan worden gegeven tot het betreden en verwijderen van de bedoelde  materialen. Medio september zijn de betreffende materialen verwijderd.

4. Vraag : Is het college het met mij eens dat het leegstaande gebouw vanwege de veiligheid van omwonende maar ook van mogelijke overtreders die het gebouw binnen gaan, optimaal dient te zijn?
5. Vraag : Is de beveiliging in optiek van het college volgens in vraag 4 gestelde norm afdoende?
Antwoord op vragen 4 en 5 : Ja, ons inziens is deze optimaal.

6. Vraag : Is het college het met mij eens dat er meer beveiliging van het leegstaande gebouw en de omgeving nodig is?
Antwoord : Het gebouw wordt op dit moment afdoende beveiligd. Daartoe is er een tweetal bewakers actief. Gedurende de periode vanaf 15.00 uur tot en met 7.00 uur de volgende morgen en gedurende 24 uur in de weekenden en feestdagen is deze beveiliging actief. Deze bewaking achten wij beslist proportioneel.

7. Vraag : Is het college het met mij eens dat de duur van leegstand van een gebouw zo kort mogelijk dient te zijn?
Antwoord : Inderdaad dient de leegstand zo kort mogelijk te zijn.

8. Vraag : Is het college het met mij eens dat het voormalig ziekenhuisgebouw direct na oplevering gesloopt en afgebroken had dienen te worden?
Antwoord : Nee, dit was bovendien onmogelijk en gelet op de geboden zorgvuldigheid naar de omwonenden onwenselijk. De oplevering van het gebouw in juridische zin heeft eind juni jl. middels het notarieel transport plaatsgevonden. Dit nadat goedkeuring was verkregen tot het bedoelde transport van het ministerie van VWS door tussenkomst van het College Sanering Zorginstellingen. De verhuizing heeft op 30 december 2008 plaatsgevonden. Daarna is de facilitaire dienst van het ziekenhuis druk doende geweest om de afronding van de verhuizing (ondersteunde afdelingen, machines etc.) te kunnen doen. Deze verhuizing is tevens voltooid.
De sloopvergunning is verleend door ons college en nu wordt in nauw overleg met de omwonenden en op zeer zorgvuldige wijze de start van de sloop voorbereid. Vooruitlopend op de sloop is op zorgvuldige wijze het aanwezige asbest verwijderd. Daarna kunnen de gebouwen worden betreden voor de sloop. De schouw van de omringende bebouwing, welke in nauw overleg met de vertegenwoordiging van de bewonersvereniging plaatsvindt, zal begin september plaatsvinden. Na de schouw zijn alle aspecten ingevuld waarna de sloop zal starten.

9. Vraag : Is het college het met mij eens dat de duur van leegstand van het gebouw vooraf anders aan de omwonenden is voorgesteld?
Antwoord : In de eerste informatie was de aanvang van de sloop nog voor de zogenaamde bouwvakvakantie voorzien. Gelet op onder andere de afronding van het notarieel transport en de afronding van de afspraken met omwonenden (waaronder de invloed van bouwverkeer en de schouw van de omringende bebouwing, zie ook antwoord op vraag 08) is dit na de vakantieperiode komen te vallen. De redenen zijn een verdere diepgang van onderzoeken in nauw overleg met de omwonenden en dat borging van de veiligheidsaspecten wat meer tijd in beslag heeft genomen.

10. Vraag : Op welke datum zat het pand afgebroken gaan worden?
Antwoord : Vanaf de derde week van augustus zal het verwijderen van de materialen gebeuren wat leidt tot een sloop van het casco vanaf medio september.

11. Vraag : Hoe lang gaat de afbraak duren?
Antwoord : De gehele sloop (zowel boven – als onderbouw) duurt tot medio april 2010.

12. Vraag : Welke interventies gaat de portefeuillehouder plegen om overlast en onveiligheid in de omgeving tussen vandaag en de datum van afbraak van het gebouw tegen te gaan?
Antwoord : De beveiliging wordt onverkort doorgezet op het terrein. Tevens zal het verwijderen van de bruikbare (en voor potentiële inbrekers interessante) materialen zo snel mogelijk worden gedaan. Vervolgens zal het overblijvende casco zo snel mogelijk ontoegankelijk worden gemaakt. Dit moet leiden tot een blijvende veilige situatie.