PS-Betoog coalitie-akkoord

Betoog coalitie-akkoord 2010

Voor ons ligt het coalitieakkoord tussen Groen Links, CDA, VVD en PvdA.
Er is veel over te vertellen. PS kiest er voor om kort de hoofdstukken langs te lopen en aan te geven waar zij de komende jaren de aandacht op zal vestigen en waar deze coalitie op kan rekenen.
Ik ga graag kort de hoofdstukken langs.

1 Financiën :

Bezuinighe bezuinighe, late ze eerst zelf maar bezuinighe. Waarom moeten wij altijd bezuinighe? Late ze eerst zelf maar bezuinighe!!! Wie kent niet deze uitspraak uit eind jaren 70 van Haagsche “vrije jongens” en zelfbenoemde politici van “de tegenpartij”: F. Jacobs en Tedje van Es.

Dat deze woorden vandaag de dag in Schiedam weer opgerakeld moeten worden had toen niemand kunnen bedenken en is eigenlijk een heel, heel trieste gewaarwording. Er wordt immers voorbeeld gedrag verwacht van een college. Voor ons ligt een coalitieakkoord waarin zeker de financiële paragraaf dat niet echt ambitieus te noemen is. Voor de verkiezingen ging het bijna over niets anders dan over de aankomende bezuinigingen. Nu het langverwachte coalitieakkoord er dan ligt, zie ik eigenlijk bijzonder weinig over bezuinigingen terug. Regeren is vooruitzien. Deze coalitie zegt in dit kader, niet veel meer dan, en ik citeer:”als gevolg van behoedzaam ramen in de begroting 2010 – 2013 reeds rekening gehouden met een dalende algemene uitkering vanaf 2012″ Voorzitter dit zegt helemaal niets… Wat is de visie van deze coalitie? Waar worden de keuzes gemaakt? Waar worden percentages neergezet? Kortom waar moeten de Schiedammers rekening mee houden.
Ik kom hier bij hoofdstuk 9 nog even op terug.

Ad) Opbouw weerstandscapaciteit :
PS is blij met de aan de opbouw van de weerstandscapaciteit te besteden aandacht én zorg.
De uitkomst van de kerntakendiscussie, alsmede de uitwerking daarvan zullen nauwlettend door de PS worden gevolgd én beoordeeld.

ad) Gemeentelijk takenpakket :
PS zal zich actief inzetten tijdens de beoogde kerntakendiscussie om de daaruit noodzakelijk geachte omvang van de gemeentelijke organisatie te kunnen vaststellen.
Het uitgangspunt “de gemeente dient regie-gemeente te zijn” wordt ook door PS als basis daarvoor geaccepteerd.

2. Bestuur en dienstverlening :

ad) Dienstverlening aan de burger, contacten met de burger :
De geformuleerde doelstelling ten behoeve van de burgers klinken ons als muziek in de oren. Hopelijk zal het aantal ( laat ik binnen de muziek terminologie blijven) dissonanten in deze , beperkt blijven tot en met de aanloopperiode.

ad) Burgerparticipatie :
De als voorwaarde voor de vergroting van de burgerparticipatie geldende representativiteit van burgers uit elke wijk, dient nauwlettend te worden gevolgd; bij achterblijvende resultaten dienen door de wijkprocesmanagers een nadere analyse te worden gemaakt van “het hoe én waarom”, én verbetervoorstellen gedaan te worden.
De PS is benieuwd naar de uitkomst(en) van het te ontwikkelen toetsingskader van de te meten burgerparticipatie.

3. Ruimtelijke ontwikkeling :

ad) Beheer openbare ruimte, waaronder groen in de stad en speelvoorzieningen :
Het voorgestelde motto “in één keer goed” wordt door PS onderschreven, waarbij de keuze van de aan te pakken projecten vóóraf helder en duidelijk kwa prioriteitstelling gecommuniceerd dient te worden, en waar mogelijk zelfs in overleg met burgers vastgesteld.

ad) Openbaar vervoer.
Het verrichten van een onderzoek, naar de mogelijkheid om in Schiedam een intern binnen én tussen de wijken werkzaam openbaarvervoersysteem te ontwikkelen, ik zal hem “de LUSBUS “noemen, wordt door PS toegejuicht. Wij hebben dit immers zelf ook al eens geopperd.

ad) A4-Noord :
Het lijkt wel of PS, als enige partij in Schiedam, blijft uitgaan van verzet tegen de aanleg van de A4 door Midden Delfland. Als het dan tóch moet, zijn de geformuleerde randvoorwaarden, om mee te denken over de inpassing van de A4-Noord , ook volgens PS de juiste. Dat betekent: een volledige tunnel, volledig Kethel plein en volledige aansluitingen Schiedam Noord. Uitgangspunt blijft voor PS echter geen verlenging A4.

ad) Parkeerbeleid, inclusief aanpak parkeeroverlast :
PS is voorstander van het uitvoeren van de voorgestelde pilot studie in Schiedam-Oost vanwege de grote parkeerproblemen aldaar.
De in het coalitieakkoord geformuleerde toezegging, van de tijdens deze collegeperiode startende bouw van een parkeergarage aan de westzijde van de binnenstad, zal door PS – binnen de nader vast te stellen prioriteitenlijst voor nieuwe projecten – kritisch worden beoordeeld.

4. Sociale infrastructuur :
Het door de gemeente nemen van het voortouw, bij het realiseren van de ambitie “alle Schiedamse jongeren halen een startkwalificatie” wordt door PS van harte én volledig ondersteund.

ad) WMO-beleid en huisbezoek ouderen :
Het uitgangspunt, “een gelijkblijvend voorzieningenniveau”, zal vanuit PS als kritisch voorstander nauwlettend worden gevolgd.

ad) Integratie :
Het  aanleren van de Nederlandse taal, moet, naar de mening van PS door middel van het volgen van daartoe aangeboden lessen worden gestimuleerd. Ook is het zaak nog eens kritisch te kijken naar de kwaliteit van de lessen.

ad) MFA Nieuwland :
PS is voorstander van een Multie Functionele Accommodatie in elke wijk, voor elke school, maar blijft tegenstander van de MFA scholencampus zoals dit college lijkt te willen ontwikkelen in Nieuwland.

5. Stadseconomie :

ad) Binnenstadsontwikkeling, waaronder parkeergarage westzijde :
De functieomschrijving van de, door de binnenstadsondernemers zo gewenste en aan te trekken binnenstadsmanager, dient kwa werkwijze én taakafbakening afgestemd te worden op de gemeente ambtenaar die zich hier mee bezig houdt. Alleen zó kan optimale effectiviteit bereikt worden. De herbestemming van de Monopole, waar nu weer € 1 miljoen in wordt gepompt om het gebouw in de zogenaamde “overname-staat” te kunnen brengen, lijkt méér op een “Echternach-processie-project”, dan op een daadwerkelijke stimulans voor ontwikkelingen in de binnenstad. Voor de liefhebbers: De Echternach- processie betekent kort gezegd, drie stappen naar voren en weer twee achteruit. Het schiet maar niet op.

ad) Schiedam promotie / toerisme, waaronder benutting havens :
De inzet op de aantrekkelijkheid van de Schiedamse binnen-havens ,als aanvulling op wat Schiedam op toeristisch gebied al te bieden heeft, kan inderdaad een impuls geven aan de verdere uitbouw van de toeristische ontwikkeling van Schiedam. Wie herinnert zich bv. niet, het mooie evenement Doek waarin dit O ZO mooi zichtbaar gemaakt werd.

ad) Cultuurbeleid en -voorzieningen :
In plaats van een fusie van het management, bepleit PS het, als pilot opstarten van gezamenlijke activiteiten op de promotie- én beheersaspecten. Bij verhoging van de effectiviteit en efficiency op deze vlakken kan een verdere uitbreiding van de praktische samenwerking worden overwogen.

ad) Werkgelegenheidsbeleid :
Bij de (her)scholing van jongeren zal de afstemming op kansrijke banen duidelijk in beeld gebracht moeten te worden. Eventuele specialisatie in typisch “oude ambachten” zal hierbij als aanvulling kunnen worden aangereikt.

ad) Grondbeleid :
Het handhaven van erfpacht als uitgangspunt bij gronduitgifte heeft de instemming van PS. Het voor bedrijven mogelijk maken om grond onder het bedrijf in eigendom te verwerven, wijst PS af. Wanneer het hierbij gaat om wijkgebonden, kleine, ondernemers, met een terreingrootte van laten we zeggen maximaal 300 m², wil PS hierover wel mee praten. Verwerving van grotere grondoppervlakten én van terreinen buiten woonwijken, dienen naar de opvatting van PS vermeden te worden. De uitkomsten van het te verrichten onderzoek naar het maximeren van het percentage bij periodieke canonherziening worden door PS verwachtingsvol afgewacht.

6. Veiligheid :

ad) Versterken zichtbare aanwezigheid en versterken toezicht en handhaving  :
Het opstellen van uitgangspunten voor de wijkveiligheid, acht PS een waardevol instrument ter verhoging van het gevoel van veiligheid van de Schiedammers, mits de bewaking van de daarbij behorende uitvoeringsplannen én de te bereiken resultaten periodiek worden vastgelegd en geëvalueerd.

ad) Cameratoezicht :
De vier, aan de inzet van vast cameratoezicht geformuleerde randvoorwaarden, worden ook door PS als noodzakelijke voorwaarden gezien. Wat wij wel missen is de participatie van de buurtbewonersen/ of ondernemers. Over verder instemming of afwijzing zullen wij per keer een besluit nemen.

7. Woonmilieu :

De op regionaal niveau gemaakte afspraken betreffende de bouw van woningen in de sociale (huur)sector moeten naar de opvatting van PS strakker worden bewaakt. Met behulp van het opleggen van hogere boetes dan nu, kan dat worden afgedwongen.

ad) Woningbouwopgave :

Alle hier opgevoerde items, verkrijgen de steun van PS, waarbij met het oog op de toekomst het realiseren van levensloopbestendige woningen, een hoge prioriteit moet krijgen Relatief goedkope en gemakkelijk te realiseren voorzieningen tijdens de bouwfase, komen het behoud van toekomstige verkoop- c.q. bewonings-kwaliteit méér ten goede, dan de bij bouw te financieren meerkosten. Het toepassen hiervan en het bieden van grotere verscheidenheid verstrekt toekomstige gebruikersmogelijkheden.

ad) Herstructurering :

Aan het eventueel mogelijk maken van de uitgifte van zo geheten “kluspanden” moeten kwaliteitsnormen als randvoorwaarde gehanteerd worden; tevens dienen er eisen gesteld te worden aan de toe te passen materialen.

8. Wijkontwikkeling :

Het bevorderen van de leefbaarheid in wijken / buurten, als leidend principe, wordt door PS onderschreven, omdat dáár door elke burger in elke fase van het leven, het merendeel van de tijd wordt doorgebracht.
Het zich dáár thuis én geborgen voelen, is van onschatbare waarde, als basis voor het reële levensgeluk en het persoonlijk welbevinden. Het door het Himalaya staatje Bhutan gehanteerde: “bruto nationaal Geluk” zou op kleine schaal als uitgangspunt kunnen dienen.

ad) Wijkbudgetten / vouchers / Wijkoverleggen :
Het vergroten van de mede-zeggenschap van bewoners bij het wijkoverleg, is noodzakelijk om dit instrument voor het verhogen van de betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid te stimuleren. De hiermee te bieden beslissingsmogelijkheden over de inzet van wijkbudgetten en vouchers ten behoeve van wijkactiviteiten, zijn hiervoor geschikte en belangrijke hulpmiddelen. Meer bekendheid te geven bij anderen, om van het voucher-systeem gebruik te kunnen maken, kan de representativiteit binnen de wijkoverleggen aanmoedigen. Verheugd is PS over het voornemen van het college, om de slagkracht van de Wijkprocesmanagers en de afdeling Wijkontwikkeling te vergroten. Het coalitieakkoord noemt in dit verband, Slagvaardigheid, Snelheid en Kwaliteit, als leidende principes van het gemeentelijk handelen. Wat PS betreft zou dit principe niet slechts in dít verband het leidende principe dienen te zijn, maar in iedere situatie, waarin de burger van onze stad, te maken heeft met de gemeentelijke overheid!

9 taakverdeling college van B&W.

Wat in dit kader vervolgens echt niet te begrijpen is, is dat, terwijl het een vaststaand gegeven is, dat de nieuwe coalitie hoe dan ook zal moeten bezuinigen, zij nu meer geld gaat uitgeven aan haar eigen wethouders! De afgelopen jaren is deze stad door 4 wethouders en een Burgemeester bestuurd. In al die jaren heb ik geen van de wethouders en geen van de partijen die nu deelnemen aan deze coalitie horen vertellen, dat de werkdruk toch wel zo groot was of dat de stad zo slecht te besturen was, dat er eigenlijk meer” wethoudersuren “ vrijgemaakt zouden moeten worden. Toch wordt nu de financieel onverantwoordelijke keuze gemaakt tot uitbreiding van het college met maar liefst 0,6 FTE wethouder. Voorzitter in de ogen van PS is dit geld weggooien, nodeloos en niet te verkopen naar deze stad; ja zelfs provocerend ten aanzien van individuen en instellingen, van wie dit college zal verwachten, de broekriem, de komende jaren, flink aan te halen. Een snelle rekensom maakt, dat deze 0,6 FTE wethouder, inclusief ondersteuning, al snel ruim over het half miljoen euro gedurende deze periode gaat. Niet te verkopen! Nooit niet en zeker in deze tijd van financiële onzekerheid niet. Voorzitter: Tedje van Es haalt na 35 jaar, 35 kilometer van Den Haag… in Schiedam dan toch nog zijn gelijk… In de verslaglegging kunnen we lezen dat er in de beraadslagingen niet eens over gediscussieerd is of meer dan 4 wethouders wel nodig en of verantwoord is. Op pagina 42 kunnen we lezen dat er, op initiatief van nota bene de VVD, op het laatste moment nog wel even een onderbouwing gezocht moet worden. En voorzitter, is het niet juist de aanstaande VVD-wethouder ,die onlangs in het blad Musis heeft laten optekenen, dat 4 wethouders voldoende was in Schiedam? Met meer dan 4 zou hij geen genoegen nemen. De VVD draait wel heel gemakkelijk, nu zij zelf een wethouder levert. Dan geldt blijkbaar, ook voor de VVD, opeens een totaal andere (financiële) norm. Kortom er moest een smoes bedacht worden, om achteraf de verantwoording te zoeken. Als dit de tendens van dit college wordt, gaan we nog moeilijke jaren tegemoet. We doen eerst maar wat en gaan vervolgens bedenken hoe dit te verantwoorden is. Voorzitter hier zit de Schiedammer even als PS niet op te wachten.

Deze achteraf verantwoording, wordt dan vervolgens gezocht in Europese subsidies en profilering. Daar waar voor subsidies een ambtenaar is aangesteld en waar de burgemeester de afgelopen jaren goed werk heeft verricht op bestuurlijke profilering. Nogmaals hier ziet PS niet meer dan een smoesje ter verantwoording. Dan rijst natuurlijk wel de vraag, hoeveel Euro’s het college dan met een wethouder op deze post meer binnen denkt te kunnen halen, dan een deskundig ambtenaar zal doen? Graag een concreet antwoord hierop.

Waarom wil de PvdA zo nodig twee fulltime wethouders? Zij heeft toch aanzienlijk verloren bij de verkiezingen, daar waar anderen gewonnen hebben? De PvdA toont hier de eigen onkunde, in het gebrek aan lef om een keuze te maken voor één van beide wethouders, en kiest voor machtsvertoon, door twee wethouders, ten koste van goed financieel voorbeeldgedrag, te eisen. Zij is zelfs bereid, hiervoor een flinke draai te maken binnen BV het grondbeleid; bedrijven op bedrijventerreinen mogen nu van de PvdA ook de grond onder hun bedrijf kopen. Het verbaast PS niet, dat met deze houding ,ook de portefeuille financiën uit handen is gegeven; deze is hier immers ongeloofwaardig door geworden. Dat terwijl wethouder Siljee juist de afgelopen jaren de portefeuille financiën niet onverdienstelijk in handen heeft gehad. (Dat compliment geef ik hem nog graag mee). Laat de PvdA hier dan nu toch haar ware gezicht zien?  Wat nog meer verbaast, is dat de PvdA hier ook nog mee wegkomt bij de coalitiepartners. Hier is een compliment aan D66 op zijn plaats. Die laat het zich uiteindelijk toch niet gebeuren. De onderlinge problemen in deze coalitie worden nu al zichtbaar. Er is geen basis van gelijkwaardigheid, om de stad goed te kunnen besturen. De PvdA wil de numerieke macht,de VVD laat het zich welgevallen, zij heeft immers een wethouder met een sterke portefeuille in handen. Het CDA laat het gebeuren, want zij heeft immers, ondanks verlies bij de verkiezingen, ook de portefeuille die zij ambieert, en lijkt hierover niet te willen klagen, en Groen Links laat zich in de hoek drukken en blij maken met een dode mus. Groen Links wil zo graag mee doen dat zij zelfs het verzet tegen de A4 wil opgeven en gaan praten over de inpassing. Zij laat zich niet alleen door de crisis- en herstel wet de mond snoeren, maar ook door de eigen coalitiepartners. De trend voor de komende 4 jaar is gezet.
Wat PS betreft, krijgen we 4 wethouders, van elke coalitiepartij een fulltime. Zo ontstaat er een college op basis van gelijkwaardigheid. Alleen zo kan de optimale samenwerkingsrelatie, die in deze tijd zo nodig is, bereikt worden.

De inbreng van het CDA is nogal opvallend onopvallend te noemen… Zij lijkt alles wel best te vinden.

Groen-Links heeft ons zeer teleurgesteld. Dé partij die opkomt voor het milieu. Dé partij die zich samen met D66 profileerde met een heroverweging betreffende sportpark Kethel. Dé partij die tegen de verlenging van de A4 is. Dé partij die zegt op te komen voor de dieren. Wat is er nu nog over van die standpunten? Helemaal niets! Uit het coalitieakkoord blijkt dat we een wethouder dierenwelzijn krijgen, maar wat deze moet gaan doen, blijkt nergens uit. Komt er nieuw beleid of blijft alles bij het oude? Ik kan het niet vinden in dit akkoord. De partij die verantwoordelijk zou moeten zijn voor het linkse progressieve geluid in deze coalitie laat het volledig afweten. Is dit het gevolg van het groene Pluche zijn waar ze nu op mag gaan zitten…. ?

PS betreurt het, dat de Schiedamse bevolking niet veel meer, dan door incidentele, weinig zeggende persberichtjes, op de hoogte is gehouden van de coalitiebesprekingen; transparantie in het gemeente bestuur is een groot goed. Wij zijn van mening, dat deze in alle openbaarheid hadden dienen plaats te vinden. Hetzij, door bij de besprekingen publiek toe te laten, dan wel door deze via Look-TV te laten uitzenden, of beide. De openbaar gemaakte verslagen zijn een leuk begin maar ook dat is slechts achteraf verantwoorden. PS ziet hierin een gemiste kans, om de Schiedammer deelgenoot te maken van de worsteling, die geleid heeft tot het bereikte resultaat. Transparantie achten wij van groot belang. PS vindt, dat de bevolking hier recht op heeft.

Het afhaken van D66 is slechts door deze partij zèlf in het nieuws gebracht. PS staat op het standpunt, dat er, minimaal van de PvdA initiatiefnemer, Menno Siljee hierover relevante berichtgeving naar buiten had moeten komen. Een gezamenlijke persconferentie zou op zijn plaats geweest zijn. Temeer, daar zelfs de, bij de politiek betrokken Schiedammer volstrekt niet begrepen zal hebben, hoe het toch mogelijk is geweest, dat D66 de pijp aan Maarten gaf, terwijl Groen Links, met wie deze partij in de afgelopen jaren een soort symbiotische relatie leek te hebben,vrolijk door onderhandelde.  Wellicht zouden, indien de besprekingen in alle openbaarheid waren gevoerd, de nu in de stad vaak gehoorde, op zich weinig originele termen als: “achterkamertjespolitiek “en “hangen aan het pluch ja zelfs pluchgeil “, wat minder hoorbaar zijn geweest.

PS vindt, dat het over vier jaar ANDERS MOET. Het kan immers àltijd beter!

Zo ben ik aan het einde van ons betoog gekomen.

PS…… Wij willen mevrouw Wil Vissers van harte welkom heten in ons mooie Schiedam.