Schriftelijke vragen Ziekenhuislocatie

De fracties van D66, LS/SA, Fractie Schoenmakers, GBS, AOV, Progressief Schiedam en SP hebben de volgende vragen gesteld.

In het Waterweg-katern van het AD van afgelopen maandag 4 oktober 2010 stond het volgende artikel te lezen :

Citaat
Veel bekijks bij sloop

De laatste dagen van het voormalige Vlietland Ziekenhuis in Schiedam-West zijn geteld. Van het
eens overweldigende gebouw rest weinig meer dan een berg sloopafval. Menig Schiedammer
probeert een laatste blik op het oude ziekenhuis te werpen.

Toch kan het nog even duren voordat alles echt weg is. Er loopt momenteel een onderzoek naar
de sloop van de kelder. Bewoners hebben namelijk de vrees geuit dat het grondwaterpeil te hard
stijgt als die kelder wordt weggebroken. “Ik hoop dat de sloop aan het einde van het jaar af is,
maar houd daarbij een flinke slag om de arm,” reageert wethouder Maarten Groene. “We
hebben al zoveel tegenslagen gehad bij dit project. We weten niet wat het onderzoek brengt.”

Achter de schermen buigt de gemeente zich over de verdere plannen. “We wilden voor het
raadsvoorstel een compleet project maken, zodat de ontwikkelaar dat alleen nog hoefde uit te
voeren,” licht Groene toe. “Nu willen we in het nieuwe jaar via een aanbesteding een
ontwikkelaar zoeken en die eerder bij de plannen betrekken.”

De wethouder durft nog niet te zeggen hoe de planning van het project volgend jaar precies
verloopt.

Bron: AD Waterweg 4 oktober 2010

Naar aanleiding van dit artikel stellen wij u de volgende vragen :

Op 4 februari 2010 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten het stedenbouwkundig plan, programma van eisen en het beeldkwaliteitskader (BKK) als basis voor de verdere planuitwerking herontwikkeling terrein voormalig Vlietland Ziekenhuis vast te stellen.

Aan de basis van het stedenbouwkundig plan van eisen (SpvE) ligt het advies van oud-wethouders Peter Groeneweg en Adri Reijnhout ten grond lag. Daarin is gesteld dat op basis van een ontwerpblauwdruk (Voorlopig Ontwerp(VO)/bijna Definitief Ontwerp (DO) marktpartijen kunnen inschrijven waarbij zij dan volstrekt gebonden zijn aan de vastgelegde ontwerpen, waardoor de regie geheel in handen van de gemeente blijft en derhalve de gewenste kwaliteit gewaarborgd is.

Uit bovenstaand artikel maken wij op dat de wethouder zal afwijken van dit raadsbesluit van 4 februari 2010.

1. Zien wij het correct dat het college nu onverwacht voor een andere aanpak heeft gekozen, waarbij in een eerder stadium één projectontwikkelaar wordt aangezocht?

2. Waarom kiest het college plotseling voor een andere aanpak ? Denkt het college daarmee de hoge ambitie en gewenste kwaliteit voor de nieuwbouw op de ziekenhuislocatie te kunnen garanderen ?

3. De wijzigingen in de aanpak voor de herinrichting van de ziekenhuislocatie raken aan de kern van de ontwikkeling van dit nieuwbouwproject. Is het college het met ons eens dat het opmerkelijk en ongewenst is dat zowel de gemeenteraad als andere betrokkenen deze voorgenomen wijzigingen via de krant hebben moeten vernemen ? Waarom is dit niet gemeld tijdens de laatste commissievergadering, waarin dit onderwerp aan de orde was ?

4. Wij verzoeken het college ons voor of tijdens de commissievergadering ROB van 26 oktober aanstaande van antwoorden op bovenstaande vragen te voorzien.

M.J.C. Houtkamp (D66)
J.H. van de Water-Scheffer (D66)
G. Th. de Bel-van Touw (LS/SA)
E. Schoneveld (LS/SA)
Th. H.B. Schoenmakers (Fractie Schoenmakers)
A. Rose (GBS)
C. de Groot (AOV)
S.F. Hamerslag (Progressief Schiedam)
T. Wijmans (SP)