Schriftelijke vragen MFA

Betreft: nieuwbouw scholen

De Minister van Onderwijs heeft aangegeven dat de clustering van scholen in Nieuwland geen
doorgang kan vinden.

• Is het college het met PS eens dat voor de betreffende scholen: de Wieken, Abbabil en de
Taaltuin afzonderlijk nieuwe huisvesting noodzakelijk is.

• Is het college het met PS eens dat vervangende huisvesting op een zo kort mogelijke termijn
gerealiseerd dient te worden.

• Is het college het met PS eens dat er gestreefd dient te worden naar vervangende huisvesting
met ingebruikname voor het schooljaar 2011-2012

• Zo ja, denkt het college deze huisvesting binnen gestelde periode te kunnen realiseren.

• Zo nee, op welke termijn denkt het college de vervangende huisvesting wel gerealiseerd te
hebben.

Schiedam, 9 juli 2010
S.F. Hamerslag

Progressief Schiedam