PS en GL dagen college en raad uit

Dinsdag 5 juli was het weer zover: de Schiedamse raad stak voor het zomerreces nog eenmaal de koppen bij elkaar om de Zomernota van het college te bespreken. Deze zomernota heeft de veelzeggende ondertitel ‘…en nú doorzetten’ gekregen. Voor Progressief Schiedam en GroenLinks reden om het college én de raad het vuur nog maar eens goed aan de schenen te leggen met een aantal kritische kanttekeningen en een stortvloed aan moties in de vorm van uitdagingen (zie overzicht aan einde van het artikel). Daarmee zorgden zij voor een pittig debat. Twee moties haalden de partijen binnen en op een groot aantal andere kwam het college met mooie toezeggingen.

Ambities aan de magere kant
GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar begon zijn betoog met de constatering dat het nog steeds ontbreekt aan ambitie in de zomernota: ‘Het college heeft de ambities in het kompas dusdanig geformuleerd dat falen onmogelijk is. Niet gek dus dat de nota nu vol staat met succesverhalen en borstklopperij.’ Het klonk echter ‘een beetje als Fats Domino, of The Who (favorieten van de wethouders Stam en Houtkamp), die vol trots verkondigen dat ze de Graauwe Hengst hebben uitverkocht.’ Volgens Ooijevaar heeft het college namelijk genoeg sterrenstatus om grotere zalen te vullen: ‘Maar daar moeten wij, als raad, ze wel een beetje in prikkelen.’

Right to challenge
Daarmee vatte hij namens Progressief Schiedam en GroenLinks meteen de kern van zijn kritiek samen; ‘Wat Schiedam nodig heeft, is een beetje uitdaging.’ Om die reden dienden beide partijen een motie in voor het ‘right to challenge’, ofwel het recht van inwoners om het college uit te dagen. ‘Inwoners weten vaak beter wat er in hun buurt speelt dan collegeleden, ambtenaren of uitvoerende organisaties. Inwoners kunnen dus niet alleen efficiënter, maar ook beter taken uitvoeren en moeten dan ook in de gelegenheid worden gesteld om de gemeente hierin uit te dagen.’

Duurzaamheid
Over de duurzaamheidsambities van het college zijn Progressief Schiedam en GroenLinks in het verleden weinig complimenteus geweest. Als voorbeeld noemt hij het feit dat deze ambities een kwart lager dan de landelijke normen liggen en lager dan alle omringende en vergelijkbare gemeenten. Ooijevaar begreep dan ook niet waarom het college in de zomernota spreekt van een ‘bijzonder ambitieus klimaatbeleidsplan.’ Ze zijn ‘lager dan gezond voor ons is. En dat is treurnis ten top.’

Spiegel voor de raad
De GroenLinks fractievoorzitter nam niet alleen het college de maat, maar hield ook de raad een spiegel voor. Want ‘wij vertegenwoordigen de stad en namens de stad moeten wij het college prikkelen om het beste voor de stad te doen.’ En daaraan ontbreekt het. Ter illustratie confronteerde Ooijevaar zijn collega’s in de raad met de vraag hoe vaak zij in een raadsvergadering een voorstel van het college hebben teruggestuurd. Het verbijsterende antwoord: ‘De laatste keer dat we dat in een raadsvergadering hebben gedaan, was op 8 november 2007, negen jaar geleden. Négen jaar!’ En dat werd gedaan door de PvdA die destijds zelf in het college zat.
Ooijevaar over de praktijk in de huidige raad: ‘Stukken over erfpacht, over veiligheid, over duurzaamheid, over sociale zekerheid, over infrastructurele projecten worden goedgekeurd door raadsleden die daar in verkiezingstijd een andere mening over hadden. Er zijn coalitiepartijen die het kompas en het collegewerkprogramma zwaarder vinden wegen dan hun verkiezingsprogramma. Dag principes, dag dualisme, dag rol van de raad.’
Vandaar de oproep van Progressief Schiedam en GroenLinks aan de gemeenteraad om ook zichzelf te laten uitdagen: ‘Wij hebben niet de right to challenge, wij hebben de duty to challenge!’
Ooijevaar besloot zijn betoog met het inleveren van de vijftien moties in de vorm van vijftien uitdagingen en daagde de raad uit deze te bekijken en als vólksvertegenwoordiger te beoordelen.

Tweede termijn
Frans Hamerslag van Progressief Schiedam voerde het woord in de tweede termijn. Hij benadrukte nog eens dat Progressief Schiedam en GroenLinks de raad en college oproepen ‘alles uit de kast te halen om Schiedam op duurzame wijze voor de Schiedammers een stukje leuker, liefdevoller en levendiger te maken.’ De ingediende moties – of uitdagingen – zijn bedoeld om te laten zien waar de mogelijkheden liggen.

Progressief Schiedam en GroenLinks boekten een aantal successen met aangenomen moties. Zo gaat Schiedam met voorstellen komen voor de legalisering van wietteelt en is er in samenwerking met de PvdA voor gezorgd dat de hondenbelasting wordt verlaagd. Op vijf andere moties heeft het college een duidelijke toezegging gedaan. Nog eens drie moties zijn aangehouden in afwachting van toegezegd nader onderzoek.

Een aantal moties is ook verworpen, zoals die over stambanen en wegafsluitingen. Dat geldt ook voor de moties over een stadsdichter, gewenst reclamedrukwerk en de fietsburgemeester. Dat deze moties zijn verworpen door de raad is merkwaardig: uitvoering van de moties kost nagenoeg geen geld maar zou wel zorgen een leukere, liefdevollere en leefbaarder stad.

Conclusie: wat betreft het zich laten prikkelen en uitdagen mogen de Schiedamse raad en het college nog wel wat van hun stugheid verliezen. Progressief Schiedam en GroenLinks blijven prikkelen en uitdagen!

Overzicht ingediende moties

Aangenomen moties

Motie legalisering wietteelt met als doel in afstemming met andere gemeenten te komen tot een aantal voorstellen aan de Minister om te experimenteren met een geregelde keten van de wietteelt.
Motie verlaging hondenbelasting met als doel hondenbelasting in de komende twee jaar af te bouwen naar € 80,00 per hond en te onderzoeken of volledige afschaffing in de toekomst mogelijk is.
Na toezeggingen ingetrokken moties

Motie Right to challenge / het recht om uit te dagen met als doel het right to challenge verder uit te werken zodat dit ook bij Schiedamse maatschappelijke initiatieven van toepassing kan zijn en hier de Schiedamse raad en de Schiedamse inwoners uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016 over te informeren.
Motie waterglijbaan met als oproep te onderzoeken of een evenement zoals een waterglijbaan in 2017 in Schiedam mogelijk is en hier de gemeenteraad uiterlijk eind 2016 over te rapporteren.
Motie adopteer een bomenspiegel om Schiedammers de mogelijkheid te bieden zelf een bomenspiegel te adopteren en het beheer en onderhoud hiervan zelf te verzorgen.
Motie Balkenendenorm met daarin de oproep om bij aanbestedingen in de (semi)publieke sector de Balkenendenorm zwaar mee te laten wegen bij de gunning van diensten.
Motie voetgangersverkeerslicht om in navolging van andere steden verkeerslichten te voorzien van onder meer het symbool Sofie (vrouwenrechten), symbolen met hetzelfde geslacht (genderrechten), het symbool wandelaar met hond (dierenrechten).
Aangehouden moties in afwachting van toegezegde rapportages

Motie sociale stijging ouderen om in het gemeentelijk beleid ouderen van de sociale stijging te laten profiteren en nog in 2016 met een initiatief hiertoe te komen.
Motie tiny houses met de oproep te onderzoeken waar in Schiedam ‘tiny houses’ gerealiseerd kunnen worden en de raad hierover uiterlijk eind 2016 te informeren.
Motie monitoring luchtkwaliteit Schiedam Noord omdat Schiedam Noord ingeklemd zit tussen vele (infrastructurele) zaken die de luchtkwaliteit bedreigen en daarom daar voor het eind van 2016 een tweede meetpunt te realiseren.

Verworpen moties

Motie stadsdichter om in samenwerking met Schiedamse culturele organisaties jaarlijks een nieuwe stadsdichter aan te stellen.
Motie gewenst reclamedrukwerk met als doel een opt-in-systeem (de ja/ja-sticker) voor ongeadresseerd reclamedrukwerk te introduceren en er voor te zorgen dat deze nieuwe voorschriften uiterlijk per 1 januari 2017 van kracht worden.
Motie ‘Stambanen’ om te onderzoeken of er in Schiedam navolging van de gemeente Den Haag mogelijkheden zijn banen te scheppen door mensen een baan aan te bieden als buurtcoach, hotelhost, OV-handhaver, (buurt)conciërge of binnen welzijnsorganisaties.
Motie fietsburgemeester de uitdaging van organisator CycleSpace aan te gaan en een fietsburgemeester in Schiedam te installeren.
Motie wegafsluiting met de vraag te onderzoeken of het uitbreiden van wekelijkse afsluiting van auto- en motorverkeer (behoudens bestemmingsverkeer) een bijdrage kan leveren aan het behalen van meer ambitieuze CO2 doelstellingen dan die er nu zijn.