Hoe duurzaam is duurzame restwarmte?

Progressief Schiedam en GroenLinks pleitten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober voor terughoudendheid bij het gebruik van zogeheten warmtenetten zolang deze nog niet duurzaam opgewekte restwarmte leveren. De restwarmte wordt namelijk opgewekt door fossiele bronnen.

Het onderwerp stond op de agenda onder het kopje ‘gemeenschappelijke Zienswijzenprocedure Regionaal Investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).’ Misschien niet het meest tot de verbeelding sprekende onderwerp, maar kort samengevat komt het erop neer dat de Metropoolregio een investeringsprogramma voorstelt en betrokken gemeenten daarop reageren.

Eén van de punten in het programma betreft de aanleg van een warmtenet om restwarmte van industrie zoals fossiele energiecentrales of afvalverwerkers te gebruiken voor verwarming van huizen. Progressief Schiedam en GroenLinks dienden met succes een amendement in waarmee zij aandacht vragen voor de leveranciers en afnemers van dit warmtenet. Daarin staat onder andere: ‘Het net mag op geen enkele wijze energiebesparing bij een bron of afnemer tegenwerken. Ook dient er aandacht te zijn voor alternatieve vormen van duurzame warmtelevering voor de gebouwde omgeving.’

In zijn toelichting ging Frans Hamerslag namens Progressief Schiedam en GroenLinks in op de bezwaren: ‘De warmte die door het warmtenet loopt is weliswaar restwarmte. Het is, als het er toch is, beter om het te benutten dan zo de lucht in te storten. Maar de warmte is niet duurzaam opgewekt maar door fossiele bronnen. Daarom is deze warmte dan ook niet duurzaam.’

Volgens Hamerslag zijn er betere manieren huizen van warmte te voorzien dan via een centraal warmtenet: ‘De warmterotonde is volgens ons echt een ouderwetse korte termijn benadering.’ Het is daarom niet verstandig om je vast te leggen in zo’n investering: ‘Stel je legt het net aan voor 50 jaar. Welke bedrijven bestaan er dan nog en hoeveel restwarmte leveren die? En hoeveel warmte vraagt de gebouwde omgeving?’ Met andere woorden: het risico van aansluiting is de ‘lock-in’: we hebben het betaald, dus daarom gaan we het ten volle gebruiken.

Progressief Schiedam en GroenLinks vinden dat energie besparen en isoleren van woningen van groter belang zijn. En verwezen daarbij naar het Schiedamse klimaatplan.