Goed voornemen: aandacht voor duurzaamheid in alle raadsstukken

Bij de behandeling van de begroting voor 2015 heeft GroenLinks zich samen met Progressief Schiedam kritisch uitgelaten over de duurzame ambities van het college. Helaas bleek toen eens te meer dat dit college zich nog erg laat leiden door woorden, mitsen en maren. Om het college te dwingen meer na te denken over hun eigen duurzaamheidsambities zullen GroenLinks en Progressief Schiedam hier voortaan standaard bij elk raadsvoorstel aandacht voor gaan vragen.

Fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar van GroenLinks moest tijdens de behandeling van de begroting op 13 november 2014 helaas constateren dat duurzaamheid niet hoog op de politieke agenda staat.  En dat terwijl alle deelnemende coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Sterker nog, als je de 5 programma’s naast elkaar legt, is duurzaamheid het punt dat de partijen het meeste bindt!

In het coalitieakkoord ‘Samen Schiedam vernieuwen’ staat dat ‘duurzaamheid een verantwoordelijkheid van ons allemaal [is] en een integraal onderdeel van alle beleidsprogramma’s’. GroenLinks en Progressief Schiedam riepen daarom in een motie op om dit ook waar te maken door in alle raadsvoorstellen een paragraaf duurzaamheid op te nemen en in deze paragraaf toelichting te geven op het toepassen van duurzaamheidsprincipes en op de afwegingen die hierbij zijn gemaakt. Deze zelfde motie was een week eerder aangenomen in Barendrecht.

Wethouder van Aaken, die in het college lijkt te moeten knokken om een volwaardige portefeuille te behouden, had deze motie moeten toejuichen als een instrument om haar portefeuille meer gewicht te kunnen geven. Helaas zag ze deze motie niet als een steun en ontraadde de motie. Ze verwees naar een duurzaamheidsagenda die in 2015 verschijnt.

GroenLinks en Progressief zijn natuurlijk zeer benieuwd naar deze agenda, maar gaan die niet afwachten. Gelukkig leiden er ook politiek meer wegen naar Rome. GroenLinks en Progressief Schiedam zullen voortaan dan ook zelf vragen naar wat in een duurzaamheidsparagraaf had kunnen staan. Voor de behandeling in de commissievergadering zullen we bij elk relevant raadsvoorstel technische vragen stellen naar het toepassen van duurzaamheidsprincipes. Wij hopen hiermee de wethouder alsnog dat steuntje in de rug te geven om duurzaamheid op de Schiedamse kaart te krijgen.